ทุนการศึกษา WACOMA EMJMD จากสหภาพยุโรปสำหรับนักเรียนต่างชาติ ในอิตาลี ปี 2018

ปริญญาโทด้าน Erasmus Mundus Joint เปิดรับใบสมัครสำหรับทุนการศึกษาจากสหภาพยุโรปในปีการศึกษา 2018 – 2019 ภายใต้หลักสูตรการศึกษา WAter and COastal MAnagement (WACOMA) สำหรับนักเรียนจากนานาชาติ

ทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการในหลักสูตรปริญญาโท ด้านการสอนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งในสาขาที่มีการพัฒนาที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบนิเวศชายฝั่ง

WAMOM EMJMD ได้รับการกล่าวถึงโดยเฉพาะในด้านการศึกษาเกี่ยวกับอันตราย ความเสี่ยงจากน้ำและชายฝั่งตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการใช้ทรัพยากรทั่วโลก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– สนับสนุนค่าเดินทางและที่อยู่ (ขึ้นอยู่กับประเทศและระยะทาง)

– เงินสมทบเข้าร่วมกิจกรรม 9,000 ยูโร ต่อปี (ประมาณ 349,000 บาท)

– ค่าใช้จ่ายรวมประกันภัย 4,500 ยูโรต่อปี (ประมาณ 174,500 บาท)

– เงินสมทบเพื่อการยังชีพจ่าย 1,000 ยูโรต่อเดือน (สูงสุด 24 เดือน) (ประมาณ 38,700 บาท)

– เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตจะไม่ได้รับการมอบให้กับผู้ถือทุนการศึกษาในช่วงเวลาที่พวกเขาใช้จ่ายในประเทศที่พำนักของตนเอง

– เงินสนับสนุนในส่วนของค่าครองชีพจะมอบให้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนในระหว่างที่อาศัยอยู่ในประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตร WAter and COastal MAnagement (WACOMA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– WACOMA เปิดรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรปริญญาตรี (หรือระดับการศึกษาที่เหมาะสม) ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านธรณีวิทยา ชีววิทยาและเคมี สิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบ และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีพื้นฐานในการประเมินผลเชิงบวก

– นักศึกษาที่ยังไม่จบการศึกษาสามารถสมัครได้โดยการอัพโหลดเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้โดยระบุวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาซึ่งจะต้องเกิดขึ้นก่อนการเริ่มต้นของโครงการ (ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี)

ส่วนของทักษะด้านภาษาอังกฤษ

– หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับ B2

– TOEFL ต้องได้คะแนนรวมของ iBT อย่างน้อย 90 คะแนนโดยมีคะแนนต่ำสุดที่ 21 สำหรับแต่ละส่วนของการทดสอบ

– ELTS (รูปแบบการสอบวิชาการ) มีคะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 โดยมีคะแนนต่ำสุด 6.0 สำหรับแต่ละส่วนของการทดสอบ e. การพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง

– ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หรือประกาศนียบัตร Advanced English ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

– ผู้ที่จบการศึกษาภาคภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ (ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ออก BA) จะได้รับการยกเว้นจากหลักฐานการยืนยันภาษาอังกฤษ

– ผู้สมัครจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ รวมถึงได้รับการศึกษาด้วยภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นจะได้รับการยกเว้นจากหลักฐานการยืนยันภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนออนไลน์และอัพโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามกำหนดเวลา Studenti Online

– สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบบันทึกประวัติการศึกษาที่มีเกรดและโครงร่างของการศึกษาก่อนหน้า [บังคับ]

– หลักฐานการใช้ภาษาอังกฤษ (แนบใบรับรองหรือใช้แบบฟอร์ม) [บังคับ]

– แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา (ใช้แบบฟอร์ม) [บังคับ]

– CV [บังคับ]

– สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า) [บังคับ]

– จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ (ระบุถึง WACOMA Consortium) [บังคับ]

– เอกสารสนับสนุนอื่นๆ [ไม่บังคับ]

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...