ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัย Qingdao ในประเทศจีน ปี 2018

รัฐบาลมณฑล Shandong มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนการศึกษานี้มีให้สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและภาษา ที่มหาวิทยาลัย Qingdao ในประเทศจีน

ทุนรัฐบาลของมณฑล Shandong จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลมณฑล Shandong เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปเพื่อศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 

 

มหาวิทยาลัย Qingdao เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สำคัญในจังหวัด Qingdao ประเทศจีน ประกอบด้วย 25 คณะ หน่วยงานรวมทั้งโรงเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มีลักสูตรเปิดให้บริการใน 11 สาขาวิชาหลักๆ ได้แก่

– สาขาปรัชญา

– สาขาเศรษฐศาสตร์

– สาขาด้านกฎหมาย

– สาขาวรรณคดี

– สาขาประวัติศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

– สาขาวิศวกรรมศาสตร์

– สาขาการจัดการ

– สาขาด้านการแพทย์

– สาขาศึกษาศาสตร์

– สาขาวิทยาศาสตร์การทหาร

ทั้งนี้ทางสถาบันมีหลักสูตรทั้งหมด

– ปริญญาตรี 104 หลักสูตร

– ปริญญาโท 209 หลักสูตร

– ปริญญาเอก 127 หลักสูตร

– สถานีเคลื่อนระดับปริญญาเอก 15 แห่ง

– หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตรด้านกฎหมาย การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เวชศาสตร์ คลินิกสาธารณสุข ทันตแพทยศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– ทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนในเรื่องของค่าเล่าเรียน ค่าที่พักขั้นพื้นฐานและการประกันภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและภาษา ในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติมีสุขภาพที่ดี โดยทั่วไปมีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไป

– ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของจีน และเป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้ามหาวิทยาลัยของมณฑลซานตง

– มีผลการเรียนดีเยี่ยม รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนปฏิบัติตนได้ดี

– สามารถสมัครได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับทุนหรือการสนับสนุนการศึกษาประเภทอื่นๆ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับการสมัคร ต้องแนบเอกสารเหล่านี้ประกอบ :

– แบบฟอร์มใบสมัครที่สมบูรณ์ (ทั้งแบบฟอร์มสมัครเรียนและแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา)

*นักเรียนด้านภาษาดูนักเรียนภาษาภาคผนวก 1 ดูเอกสารแนบ 1

**สำหรับปริญญาดูภาคผนวก 2 นักศึกษาที่ต้องการศึกษาปริญญาตรีดูเอกสารแนบ 2

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาวีซ่าประเทศจีน (กรณีที่คุณไม่ได้เป็นนักศึกษาในจีนอยู่แล้ว)

– สำเนาวีซ่าของคุณ (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในจีน)

– เรซูเม่และประวัติโดยย่อ

– ใบสมัครส่วนบุคคลซึ่งควรระบุถึงการศึกษาและประสบการณ์การทำงานตลอดจนการวางแผนการพัฒนาในอนาคต ฯลฯ ที่เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

– ประวัติการศึกษาที่ได้คะแนนดีที่สุด รวมถึงใบรับรองผลการเรียนและหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ต้องมีประสบการณ์การทำงาน)

– จดหมายแนะนำตัวจากหน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูตจีนสถานกงสุลและสถานทูตต่างประเทศในประเทศจีน ครูและสถาบันสอนภาษาจีนในต่างประเทศหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษา (แนะนำให้เขียนเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

– หนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...