ลิสต์คำศัพท์ “Phrasal Verbs” ตั้งแต่ A-Z พร้อมประโยคตัวอย่าง

 Phrasal Verbs คือ กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็น verb และ preposition หรือ particle เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ

 

ในบทความนี้ผมก็ได้นำเอาลิสต์คำศัพท์ “Phrasal Verbs” ตั้งแต่ A-Z พร้อมประโยคตัวอย่างมาฝาก ให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปทดสอบและเรียนรู้กันครับ

 

College-Homework-Party-Stay-Motivated-with-Friends

 

Adhere to: If you keep refusing to adhere to the rules of the school, you may be expelled.
Aim at: Most of his books are aimed at teenager readers.
Answer back: How dare you answer back like that?!
Answer for: I can answer for her qualifications in the field.
Answer for: You can’t make me answer for his mistakes. That’s unfair!
Ask after: He seems to be really interested – he keeps asking after you.
Ask out: You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!
Associate with: It’s ridiculous to associate happiness with full bank account…

 

Back out: Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.
Back me: Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?
Bank on: Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn’t get it.
Be after: John is after a job in marketing.
Be made for: Mary and Paul seem to be made for each other.
Beat up: He was dragged out of the car and beaten up by the street gang.
Bend down: Johnny! Bend down and do your shoelaces.
Blend in/into: Chameleons can blend in with their surroundings.
Boss about/ round: I hate when somebody wants to boss me around!
Break away: He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio.
Break down: They got caught quite easily as their runaway car broke down after few miles.
Break down: The discussion broke down because nobody wanted to accept any compromise.
Break out: He broke out of the state prison last night.
Break out: The anthrax epidemic was prevented from breaking out.
Break through: The soldiers are reported to successfully break through the enemy’s trenches.
Break up: I didn’t know Leven has broken up with Joe!
Breeze into: She usually breezes into the meeting and shares her opinions witheverybody present.
Breeze through: He breezed through the university entrance exams.
Brighten up: She put some flowers to the vase to brighten the room up.
Bring about: now we can just wait what these changes will bring about.
Bring back: the photos we watched together brought back a lot of memories.
Bring down: the present acute crisis in economy may bring the government down.
Bring around/round: we tried to bring her round but in vain.
Bring together: the disaster brought the local community together.
Bring up: she was brought up to respect other people.
Brush aside: He brushed aside his advisor’s ideas and consequently lost the campaign.
Brush up: He went to France to brush up on his French before the exam.
Bump into: I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed.
Bundle up: She bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet.
Burst in: The crowd burst in the palace and started the plunder.
Burst out: He burst out laughing when he heard this joke for the first time.
Butt in: She got mad as he butted in once again with his stupid remarks.
Button up: Button up John, will you? It’s quite cold today.

 

Call in: Call in for a cup of coffee when you are in town.
Call off: They had to call the meeting off because their partners asked for more time to decide on conditions.
Calm down: They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down.
Care: She cares for her younger sister.
Carry on: The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation.
Carry out: I hope she will carry out her research as it may be a real breakthrough.
Catch up: You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.
Cheat on: She had a nervous breakdown when she discovered that her husband has been cheating on her.
Check in: All the passengers should check in one hour before the departure.
Check off: Please check off all the names on the list to make sure everyone’s present.
Check out: can somebody check out who is at the door?
Check out: She checked out early in the morning and continued her journey.
Check up on: I hate when he checks up on me to be sure that I go where I tell him.
Cheer up: She went to the hairdresser to cheer herself up after the test.
Chew something over: OK. There is no need to hurry – you can just chew it over and give the answer next week.
Chill out: Oh, come on! Get a drink and chill out!
Chip in: We all chipped in for our parents’ present.
Clean up: Clean up your room before you leave.
Clear something out: Next weekend I’m going to finally clear my wardrobe out.
Clear something up: Yes, we had an argument but we cleared it up already.
Clear up: The weather’s clearing up.
Cloud over: as the sky clouded over, we had to resign from sunbathing that day.
Come about: He said he had no idea how all these things may have come about in his company.
Come across: John came across as being an extremely shy person.
Come across: I came across this precious painting while I was tidying my basement.
Come apart: we need a new bed; the old one is coming apart.
Come around/round: as she was the only witness of the accident, the police officer waited tillshe came round to ask her some questions.
Come back: don’t wait for me; I don’t know when I’ll be coming back.
Come down: This shelf is overloaded! It may come down any minute!
Come down on: the press came down on his new play.
Come down with: He came down with flu and had to stay in bed.
Come out: The first issue of this newspaper came out in 1956.
Come out with: She came out with her accusations quite unexpectedly.
Count on: You can always count on Jim in situation like this.
Cross out: Your essay is too long – cross some sentences out.
Cuddle up: I often cuddle up to my pony when I feel unhappy.
Cut down: I think you should cut down hours you spend in front of computer screen.
Cut down on: I try to cut down on sweets and coffee.
Cut in: He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him.
Cut in: She shows no respect to anyone – she is always cutting in! No matter who is speaking?
Cut off: Electricity has been cut off for the whole week.

 

Deal with: Do you think you can deal with this sort of problem?
Decide on: We have decided on holiday in Spain.
Delve into: I don’t want to delve into details concerning his death. It’s too painful.
Depend on: you can always depend on me. The tram is late again! You really can’t depend on public transport.
Depend on: Our decision depends on the results of the test.
Deprive of: Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.
Devote to: She devoted all her life to fighting for human rights.
Die away: her voice gradually died away and there was silence again.
Die out: Dinosaurs died out 65 million years ago.
Dig out: I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed.
Do away with something: why don’t they do away with all these stupid rules!
Do: Could you help me do up my dress?
Do without: I’m afraid she’ll have to do without my help.
Drag away: Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise.
Drop by / in: do not hesitate to drop in whenever you’re in the neighbourhood.
Drop off: I’m going to the city centre now, so if you want I can drop you off to the library.
Drop: Sue decided to drop out of school.
Dwell: John! Please stop moaning and dwelling on your past mistakes! The show must go on!

 

Eat out: Do you feel like eating out today’s evening?
Enter into: He doesn’t want to enter into details at the moment.

 

Fade away: the ink writing has faded away and now it is barely visible.
Fall apart: her relationship fell apart after two years. When Mark left Eve, her whole world fell apart.
Fall behind: The horse started the race quite promising but then fell behind on the last bend. Tom has fallen behind in his English recently.
Fall for somebody / something: I fell for her the moment I saw her for the first time.
Fall out: I haven’t seen him since we fell out last week. And I don’t think I want to…
Feel for: We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts.
Fight back: don’t stand like this! Fight back!
Fill (something) up: the room was filled up with people.
Fill something in: Please fill in the application form.
Find out: did you find out how much he had paid?
Focus on / upon: His research focuses on developing new information technologies.
Fold up: You can fold the map up – I know where we are.
Fool around/about: Stop fooling around with the knife or you’ll get hurt.
Frolic about / around: He loves frolicking around with his dog.

 

Get (somebody) through (something): He got through the exams and got into college.
Get away: I thought I would never get away from that boring guy!
Get away with something: we all knew he was lying but he managed to get away with it.
Get back: when did you get back?
Get in: what time did you get in last night?
Get in (into): how did all of you manage to get into such a small car? The doors were closed and I couldn’t get in.
Get off (something): to get to the museum you have to get off at fifth stop. What time do you usually get off work?
Get on: The bus was full so we couldn’t get on.
Get on / along: how is she getting on in the marketing course?
Get on / along (with somebody): I and Susan get on with each other.
Get out: I got out of the car and went home.
Get out: Get out of my house!
Get out of something: I don’t feel like going to her parents but I can’t get out of it now.
Get over: It took him over two years to get over his wife’s death.
Get over: There were many technical problems but they got over it.
Get round/around: We still have to get around the lack of resources.
Get somebody down: I hate autumn. It’s always getting me down.
Get something back: Can I borrow this book? You’ll get it back next week.
Get something down: Did you get her telephone number down?
Get through: I tried to contact her but I couldn’t get through.
Get together (with somebody): Let’s get together and talk about it.
Get up: Everyone got up as the president arrived.
Get up: Mike always gets up at 7 o’clock.
Give back: Please give me back my CDs.
Give in to somebody / something: She gave in to despair and refused to take medicine.
Give somebody away: The bride’s father usually gives her away.
Give somebody/something away: He’s so self-controlled that he never gives his true feelings away.
Give something away: Mary gave her old clothes away to poor people.
Give something out: Could you give out the leaflets to everyone?
Give up: Don’t give up. There’s still a chance.
Give up something: I gave up smoking two months ago.
Go ahead we can’t go ahead with the project without him.
Go away: Leave me alone! Go away!
Go back: When are you going back to London?
Go by: As time went by, her fear grew more and more.
Go by: She was standing at the window and watching people go by.
Go down: Now, as the prices went down, I can afford this car.
Go down: The Titanic went down on her virgin voyage.
Go off: Two people died when a bomb went off in a shop.
Go off: All the lights went off when a thunderbolt hit the house.
Go on: Sorry for the interruption, please go on.
Go out: Mark doesn’t go out much.
Go out: Let’s go out for a walk.
Go out: The light went out as we sat for dinner.
Go out: Tom and Mary have been going out for seven years.
Go through something: During her marriage she went through hell with her husband.
Go together: In my opinion the dark shirt and this tie go together perfectly.
Go under: After being hit with a torpedo the ship went under in few minutes.
Go under: My Company went under and I was fired.
Go up: The price of bread has gone up again.
Go with something: White wine best goes with fish.
Go with something: Riots usually go with unnecessary bloodshed.
Go without: You’ll have to go without bonus this month.
Grow up: Don’t behave like a child! Grow up!

 

Hand out: My job is to stand on the pavement and hand out leaflets to people.
Hand something in: Please finish writing and hand in the essays.
Hang on: Hang on a second, I’ll be right there.
Hang on: Hang on or you’ll fall.
Hang out: In summer a lot of young people hang out here.
Hang up: She was so annoying that I just hung up.
Have on: Do you have any money on you?
Head for: do the troops were heading for the capital city.
Hear from: I haven’t heard from him for ages.
Heat up: His rude answer heated up the discussion.
Heat up: Heat the dish up before serving.
Hit back: You have to hit back after what he’s told you.
Hold back: Bodyguards had to hold back the crowd as Madonna stepped out of the car.
Hold on: Hold on a second, I’m almost ready.
Hold up: The flight to London was held up due to bad weather conditions.
Hook up: Have you hooked up to the Internet yet?
Hurry up: Hurry up! We have to be there at 5.
Hush up: The government will do anything to hush it up as one of the ministers was involved in the case.

 

Identify with: Many girls try to identify with their idols.
immerse in: After having her first baby, she was totally immersed in family life.
impose something on/upon: Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans.
indulge in: I indulged in a cup of hot chocolate in the morning.
inform on somebody: The police have somebody here to inform on the terrorists’ movements.
infringe on/upon: This new law will infringe on freedom of speech, I’m afraid.
inquire into: The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail.
insist on/upon: Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer’s questions.
interfere with: I don’t want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home.
itch for: I was itching for the lesson to end, as we were supposed to have a match right after it.

 

join in: We’re going for a picnic tomorrow. Why don’t you join in?
jot down: She called the helpline and jotted down a few telephone numbers.

 

keep away: Keep away from him or you’ll get into trouble.
keep on: Why you always keep on asking me about Mark? I don’t want to talk about him!
keep up (with): I can’t keep up with computers, it’s all changing too fast for me.
kick back: Tonight I just want to kick back in front of TV.
kick off: What time do they kick off?
Kicked off: She rushed into the house, kicked off her shoes and ran upstairs.
knock down: She is in hospital after being knocked down by a car.
knock out: All these drinks yesterday just knocked me out. His doctor gave him some tranquilizers that have knocked him down.
know of: Do you know of any Italian restaurants in Paris?
knuckle down: He usually does nothing all year round and knuckles down right before the exam.

 

land up: He landed up living in a cardboard box under the bridge.
laugh at: What are you laughing at?
lavish on/upon: His parents lavish a lot of money and attention on his education.
lay off: Many people working in this factory were laid off without previous notice.
leave out: Prepare the list carefully, I don’t want anyone to be left out.
let down: You let me down again, I can’t trust you anymore.
let out: The classes finished earlier but we were not let out before 3 o’clock.
line-up: She lined up her books on the shelf.
Litter: His inaugural speech was littered with clichés and empty rhetoric.
log in / on: I can’t log in, I forgot the password.
log out / off: Please log out and turn the computer off.
look after: We need to find someone to look after the kids when we’re out tomorrow evening.
look around: Look around and check if you find something interesting for you.
look at: What are you looking at?
look back: When I look back, I must admit that I don’t regret anything in my life.
look down on somebody: She looks down on people of lower financial status than hers.
look for: I’m looking for a room to rent. Do you know of any in this area?
look forward to: I’m looking forward to hearing from you soon.
look into: The police are looking into the cause of the accident.
look out: Look out!
look out: Look out for your bag or someone will steal it.
look through: She looked through the fashion magazines but found nothing interesting.
look up: Could someone look up this word in a dictionary?
loom ahead: I can’t fully relax with my exams looming ahead.
loom up: The castle’s gloomy silhouette loomed up in the horizon.

 

make for: He tried to make for the exit but was too drunk to reach it.
make it up to somebody: They helped me so much… I don’t know how I am going to make it up to them.
Make: What do you make of Ralph? I think he’s very intelligent.
make out: I know this song but they sing so fast that I have never managed to make the words out.
make up: I always make up before I leave house.
make up: I wouldn’t believe her! I bet she has made the story up!
make up: for She spends so much probably making up for the years when she was penniless.
match up: They will have to be interrogated once again as their stories proved not to match up.
melt down: Put some butter on the pan and wait till it melts down. Then add onion rings.
merge in: She watched him for a while but then he merged in the crowd.
mess about/around: Will you stop messing around and start working?
mess with: Do not mess with mixing alcohol.
mess with somebody: Do not mess with him! He is eager to solve problems with his fists.
mete out: The court meted out such severe penalty that even the victim was stunned.
move in: I didn’t like this flat when I moved in but now I think it’s quite cosy.
move out: We have to move out till the end of the month.
mull over: I hate going shopping with her! She mulls over everything for hours and then buys nothing.

 

nail down: She told us just the news – we will need to nail her down to reveal more details.
name after: Jacky was named after her grandmother.
narrow down: We wanted to narrow down the list of candidates for the elections.
nod off: He usually nods off in front of the TV.
nose about/around: Call the security! Somebody was nosing around in my office.
note down: Please note down the following emergency numbers.

 

object to: The President objected to the idea of further cuts in defence spending.

 

pass away: The old lady passed away yesterday at ten.
pass by: Every day I pass by this shop when I’m on my way to work.
pass on: Have you passed on the message I sent you?
pass out: It was so stuffy in the room that I wasn’t surprised at all that some people passed out.
pay back: I will pay you back next week. Is that OK?
pay off: I hope to pay this loan off before the deadline.
pay somebody back: I’m going to pay him back for all these stinging remarks.
pick out: We spent hours looking for presents and finally picked out some books.
pick up: Sue picked up the phone and dialled her boyfriend’s number.
pick up: I picked up a lot of new words during my trip to London.
pick up: Will you pick me up from the station on Monday?
pin down: He didn’t tell me much. We will need to pin him down to details.
piss off: She was absolutely pissed off with his behaviour.
plug in: I haven’t plugged in the TV yet, I just bought it.
point out: She pointed out common writing mistakes her students should be aware of.
polish up: His Spanish is not bad but he should polish it up a bit.
print out: Could you please print out this document for me?
pull down: They had to pull down the old building to build a new shopping centre there.
pull in: The train from Manchester is pulling in on platform 1.
pull in: I need a break, I’ll pull in over there and we’ll have some rest.
pull out: A train has just pulled out of the station.
pull out: Can you imagine it? I had to wait 5 minutes to pull out!
pull up: A blue car has just pulled up near the cinema.
put back: Remember to put back the CDs when you don’t listen to them.
put back: I’m afraid we have to put back our appointment.
put back: Remember to put back your watch when you’ll land in London.
put down: Put down your bags and let’s go to the kitchen.
put down: How could you put me down in front of all these people?!
put down to: She was unbearable yesterday but we put it down to the problems she has in her marriage.
put forward: We put the clocks forward in spring.
put off: Can you put off the meeting? I need to talk to you.
put off: Oh yeah, he is handsome but his manners put me off!
put on: It’s quite cold so you’d better put on your coat.
put on: Put on the light please.
put out: Put out the lights, I’m tired and want to go sleep. Put the cigarette out, it’s non-smoking area.
put up with: How do you put up with him? He’s so irritating.

 

Quieten down: The class quietened down when the teacher entered the classroom.
Quarrel with: Am not quarrelling with your idea I just think you need to think about it more.
Quit on: My friends quit on me when things got to rough.

 

ramble on: I almost fell asleep when he started rambling on about his childhood.
reach out: Could you reach out to press this button, please.
read out: Now I will read out the names of our competition winners.
reduce to: do Their accusations reduced her to tears.
refer to: In his academic writing he always refers to Professor Johnson’s research.
refer to: Refer to user’s handbook if you have any problems with the programme.
relate to: This book relates to the case of JFK’s assassination.
rely on/upon: He relies on her common sense in situations like this one.
remind of: She reminds me of a girl I knew years ago.
resort to: To gain their goals they even resorted to violence.
result in: His negligence resulted in severe health problems.
ring back: She can’t talk at the moment, can you ring back later?
ring up: Ring me up in the evening.
round down: They rounded it down to one hundred pound.
round up: Round it up to fifty pounds, please.
rub out: You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub
it out and write once again.
rule out: The police had ruled him out as a suspect.
run across: She run across her old love when she was buying present for her husband.
run away: Run away or they’ll beat you up.
run down: The press will run the Congress down for passing this bill.
run into: You won’t believe whom I ran into this morning!
run into: You’ll run into problems if you take this case.
run out: We’ve run out of the paper for printing. Times running out, we’ve got only 3 minutes left. I ran out of butter in the morning so I had to go shopping.
run up: I ran up to him and gave him a hug.

 

sail through: She sailed through all the examinations. We sailed through the passport control.
save up: I want to save up for a new computer.
screw up: You’d better not screw it up this time.
scribble down: You can’t scribble down like that – nobody can read it.
see off: All my friends came to see me off at the airport.
see through: I didn’t see her through and now I’m toasted.
sell out: The bookstore sold out his new book in just few hours.
send in: Please send in application forms before the end of the month.
set off: We set off early in the morning.
set out: We are planning to set out at about 8.
settle down: He thinks it is high time to settle down and start a decent life.
shoot down: Three enemy planes have been shot down during the battle.
show off: What a jerk! All he can do is just showing off!
show up: We’d been waiting for him 2 hours and he didn’t show up.
sign in: First of all you have to sign in at reception.
sign out: Don’t forget to sign out before you leave.
sign up: John has signed up for almost all classes. When will he find time for that?
slip away: Go for it! Don’t let that opportunity slip away!
slow down: You’re driving too fast, please slow down.
sort out: She needs to sort out things concerning their relationship.
speak for: Speak for yourself. I hate this place.
speed up: Speed up, we can’t drive so slow on a highway.
splash out: She needed some entertainment so decided to splash out in the city centre.
split up: I’m not with Susan any more, we split up two weeks ago.
spread out: The forests spread out to the horizon.
stake on: He staked his own reputation on and decided to support the strike.
stand back: The police told everyone to stand back.
stand by: The antiterrorist squads are standing by behind this building.
stand for: Do you know what CNN stands for?
stand up for: You should always stand up for your beliefs.
start over: I made so many mistakes that I better start everything over again.
stave off: In this climate you should drink a lot of water to stave off dehydration.
stay away: You’d better stay away from my brother.
stay in: I don’t feel like going out today, I’ll stay in.
stay out: I don’t mind if he stays out but yesterday he went too far.
stay out of: Stay out of any trouble or you’ll get back to jail.
stay up: Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play.
stem from: His shyness stems from his low self-esteem.
stick to: It looks yummy but I need to stick to my diet, you know…
stock up: I think we should stock up with beer – your friends are coming tonight…
stoop to: I don’t think Sally would stoop to sharing the details of their intimate life with tabloids.
strike back: If we attack them, they will strike back for sure.
sum up: To sum up our discussion – we need to hire two more people.
switch off: Switch off the radio before you leave.
switch on: Switch on the TV, there’s weather forecast in few minutes.

 

take aback: I was taken aback when I heard Sue married Tom.
take after: Peter takes after his father, he’s very tall.
take away: Mary took away a knife from her child.
take back: Adam took his new trousers back as he discovered a flaw on them.
take back: I admit that I was wrong about Helen. I take back everything I said about her.
take in: She was taken in by his lofty promises.
take off: When I was young I loved watching planes take off.
take off: She is really good at taking her teacher off.
take off: He was so tired that he didn’t even take his clothes off.
take on: Our company wants to take on two new programmers.
take out: He had his tooth taken out.
take-over: I wonder who will take over from me when I’m on long holiday.
take to: I took to her the moment I saw her smile.
take up: Sue’s taken up basketball recently.
tell apart: They ceased fire as it was too dark to tell allies apart from enemies.
tell off: He told me off for not being ready with the project yet.
throw away: When will you finally throw away this old coat?
throw in: If you buy this coat, madam, we will throw the gloves in.
touch down: The plane touched down safely and on time.
track down: They managed to track down that stolen jewellery from the Royal collection.
traffic in: They were charged with trafficking in drugs.
trigger off: This street fight may trigger off more serious events.
try on: Try on the red blouse, I think it suits better.
try out: We’re trying out a new computer system in our company.
turn back: After two days we had no money and had to turn back.
turn down: Mark asked Susan to marry him but she turned him down.
turn in/into: You wouldn’t recognize her – she has turned into a dedicated women rights fighter.
turn off: Turn off the radio please, I’d like to read.
turn on: Turn on the TV, the game starts in few minutes.
turn out: It turned out that we’ve bought the same skirt.
turn to: He turned to the judge to postpone the date of the trial.
turn up: He disappeared as quick as he had turned up.

 

Use up: You need to use up the old paint before opening a new tin.
Usher in: Jane and her husband always have a party to usher in the New Year.
Urged on: The Manchester fans urged there team on.

 

Vamp up: Helen decided to vamp up the living room as it was looking old and dull now.
Veg out: We are all going to veg out and watch a movie tonight.
Venture forth: When the storm as finished we can all venture forth (leave a safe place).

 

wake up: He woke up too late and had to leave without breakfast.
wash up: I hate washing up.
watch out: Watch out! You are not allowed to walk here without proper equipment!
wind down: like to wind down watching movies with my friends.
write down: Would you like to write down my address?

 

Yank out: He fought for a while with the cord but finally yanked out the plug from the socket.

 

Zip up: Everyone was staring at John as he had forgotten to zip up his trousers.
Zip up: Sarah told Jason to zip up as she wanted him to be quite.
Zoom in: David zoomed in on the book
Zonked out(fall asleep): Peter was so tired he zonked out.
Zoomed off: Jane got into her car and zoomed off.
Zone in: Alex needs to zone in now he has not been paying attention.

ข้อมูลจาก: easypacelearning

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...