130 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับยาก ที่ควรเรียนรู้ไว้

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว บทความนี้ผมก็มี 130 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับยาก มาฝากให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันเพิ่มเติมครับ ไปดูกันเลย

 

articleimage-011-en_1

 

laconic
(adjective) expressing much in few words

throng
(noun) crowd

intrepid
(adjective) brave

accost
(verb) to approach and speak to

reticent
(adjective) silent

furtive
(adjective) secret, stealthy

felon
(noun) a person guilty of a major crime

plethora
(noun) excess

irate
(adjective) angry, incensed

pretext
(noun) an excuse

fabricate
(verb) to lie; to construct

adroit
(adjective) skillful

gesticulate
(verb) move the arms energetically

vigilant
(adjective) watchful

avid
(adjective) eager

cajole
(verb) to persuade, by coaxing or flattery

rudimentary
(adjective) elementary

enhance
(verb) intensify, heighten

nuance
(noun) slight variation in meaning, tone, etc.

hapless
(adjective) unfortunate

voracious
(adjective) desiring or consuming great quantities

indiscriminate
(adjective) choosing at random without careful selection

eminent
(adjective) of high reputation, outstanding

steeped
(verb) soaked, drenched, saturated

replete
(adjective) completely filled or supplied with

abound
(verb) to exist in great numbers

technology
(noun) branch of knowledge dealing with engineering, applied science, etc.

prognosticate
(verb) to predict or foretell a future event

automaton
(noun) a robot; a mechanical “person”

matron
(noun) an older married woman

paradox
(noun) a statement that at first seems to be absurd or self-contradictory but which may in fact turn out to be true

realm
(noun) special field of something or someone; kingdom

annals
(plural noun) historical records

compound
(verb) to increase or add to

tinge
(noun) a trace, smattering, or slight degree

badger
(verb) to pester, nag, annoy persistently

implore
(verb) to plead urgently for aid or mercy

drudgery
(noun) unpleasant, dull, or hard work

interminable
(adjective) unending

perceive
(verb) to understand, know, become aware of

loathe
(verb) to hate

reprimand
(verb) to show sharp disapproval

lackluster
(adjective) dull

caustic
(adjective) sarcastic, biting

wrest
(verb) take by force

infamous
(adjective) having a bad reputation

jostle
(verb) to shove hard

dupe
(noun) a person easily tricked

incipient
(adjective) just beginning to exist

inadvertent
(adjective) heedless, not attentive; unintentional

ominous
(adjective) threatening

tremulous
(adjective) quivering

repudiate
(verb) to reject, to decline

cessation
(noun) a stopping

bristle
(verb) stiffen with fear or anger

euphemism
(noun) a less offensive term

mundane
(adjective) worldly

incongruous
(adjective) inappropriate; incompatible/inconsistent within itself

condolence
(noun) pity; expression of pity/sorrow

stipulate
(verb) to specify a condition

alacrity
(noun) briskness, lively action

disdain
(noun) contempt

belligerent
(adjective) warlike

intimidate
(verb) to overawe

feint
(noun) a false attack

pugnacious
(adjective) quarrelsome

promulgate
(verb) to make known officially

brash
(adjective) impudent

scoff
(verb) to sneer at

belittle
(verb) to make seem less important

tangible
(adjective) having actual form, being able to touch

laceration
(noun) jagged wound

castigate
(verb) to correct by punishing

sordid
(adjective) dirty, base

octogenarian
(noun) person in his or her eighties

solace
(noun) easing in grief

aspirant
(adjective) candidate for high position

dregs
(noun) most worthless part

frenzy
(noun) wild fit

scurrilous
(adjective) coarse

rampant
(adjective) going unchecked, widespread

inane
(adjective) foolish

ethics
(noun) code of principles

concur
(verb) agree

clandestine
(adjective) secret, undercover

flagrant
(adjective) outrageous, glaringly bad

admonish
(verb) to warn, to reprove

duress
(noun) compulsion, force

culprit
(noun) the guilty person

inexorable
(adjective) inflexible, unrelenting

egregious
(adjective) remarkably bad

distraught
(adjective) mentally confused, crazed

duplicity
(noun) cunning, trickery

acrimonious
(adjective) bitter

paucity
(noun) scarcity

elicit
(verb) to draw forth

pernicious
(adjective) harmful, causing injury

tolerate
(verb) to put up with, to bear

construe
(verb) to make a deduction, to infer

impunity
(noun) freedom from punishment

affluent
(adjective) rich

feasible
(adjective) possible

discern
(verb) perceive

sally
(verb) suddenly rush forth

consternation
(noun) dismay

precocious
(adjective) reaching maturity early

perfunctory
(adjective) done without care, superficial

chagrin
(noun) feeling of disappointment, humiliation

perverse
(adjective) contrary, persisting in error

deride
(verb) to ridicule, to scoff at

disparage
(verb) to discredit, to belittle

laudable
(adjective) praiseworthy

fiasco
(noun) complete failure

masticate
(verb) chew

eschew
(verb) avoid

quell
(verb) put an end to

voluble
(adjective) talkative

confidant(e)
(noun) one to whom you confide your secrets

obsolescence
(noun) process of wearing out

dubious
(adjective) doubtful

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...