เปิดเผย รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน 15 แห่ง ถูกร้องเรียนเรื่องคุณภาพมาตรฐาน!!!

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดเผยว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีแผนที่จะติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจำนวน 35 แห่ง ว่าเป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยเสนอมาหรือไม่

 

sc1

 

โดยเบื้องต้นจะลงไปตรวจสอบสถาบันที่เปลี่ยนประเภทมาเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่เกิน 10 ปี และ ได้รับการร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐาน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่

– มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– มหาวิทยาลัยราชธานี
– มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยปทุมธานี
– มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
– มหาวิทยาลัยเนชั่น
– มหาวิทยาลัยธนบุรี
– มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
– มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
– มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
– มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
– สถาบันรัชภาคย์
– มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
– มหาวิทยาลัยตาปี และ
– มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

ทั้งนี้หากพบว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพจริง ตามที่ถูกร้องเรียน มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอแผนปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี หากยังไม่ได้คุณภาพตามที่ สกอ. กำหนด ก็ต้องให้งดรับนักศึกษาทันที หรือเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาต

 

sc2

 

นอกจากนั้น สกอ. ยังเห็นชอบ ผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินในระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2557 จำนวน 5 สถาบัน 6 ศูนย์ 15 หลักสูตร ซึ่งมีผลการตรวจประเมิน ดังนี้

 

ผ่าน จำนวน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ อาคารรัชภาคย์ (นครศรีธรรมราช)

 

ปรับปรุง จำนวน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.)

 

sc3

 

ไม่ผ่าน จำนวน 11 หลักสูตร

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.สมุทรสาคร
2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารนานาชาติ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.)
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ มม.
4. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.นครศรีธรรมราช
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต อาคารรัชภาคย์ สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.นครศรีธรรมราช
6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันรัชต์ภาคย์ จ.สกลนคร
7 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.)
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์องค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี มรภ.สส.
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ) ศูนย์องค์การบริหารส่วนจ.อุดรธานี มรภ.สส.
10. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) ศูนย์องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี มรภ.สส.
11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มรภ.สส.

 

สำหรับหลักสูตรที่ สกอ. ไม่รับทราบ จะต้องงดรับนักศึกษาในเทอม 1/2557 นี้ทันที เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาที่เรียน โดยจะนำรายชื่อหลักสูตรที่ไม่รับทราบแจ้งให้นักศึกษารับทราบทางเว็บไซต์ของ สกอ.

ที่มา: ASTV

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...