เจาะลึก ‘ระบบการศึกษาประเทศออสเตรเลีย’ ในทุกระดับ… ใครอยากเรียนไม่ควรพลาด !!

ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นประเทศที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วในช่วงหลัง มหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเพิ่มระดับความรู้ด้านวิชาการ การเรียนการสอน และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายยอดฮิตของนักเรียนจากทั่วเอเชีย

สำหรับใครสนใจจะเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย เราลองมาทำความรู้จักกับระบบการศึกษาของประเทศนี้กันก่อน โดยจะแบ่งออกเป็นระดับการศึกษาต่างๆดังนี้

 

australia-education-system

ระดับอนุบาลหรือวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-School)

การศึกษาในระดับอนุบาล ไม่ถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ แต่ปกติแล้วเด็กๆชาวออสเตรเลียจะเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนระดับประถมศึกษานั่นเอง

 

australia-education-system2

ระดับประถมศึกษา (Primary School)

ระดับประถมศึกษา จะเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งเด็กชาวออสเตรเลียทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระหว่าง 6-15 ปี (ซึ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี รัฐบาลกำหนดว่าจะต้องมีผู้ปกครองดูแล หรือต้องจ้างพี่เลี้ยงที่โรงเรียนจัดหาให้ หรืออาจจะเป็นอาจารย์ที่รับหน้าที่ดูแล)

 

australia-education-system3

ระดับมัธยมศึกษา (Secondary School)

ในส่วนของระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะได้เรียนวิชาทั่วไปอย่าง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ จะมีทั้งที่เป็นส่วนของการศึกษาภาคบังคับ และไม่บังคับ โดยทั่วๆไปนั้นจะแบ่งออกเป็น

– มัธยมศึกษาตอนต้น (Junior Colleges) คือชั้นปีที่ 7 หรือ 8-10  (ภาคบังคับ)
– มัธยมศึกษาตอนปลาย(Senior Colleges) คือชั้นปีที่ 11 และ ปีที่ 12

 

australia-education-system4

ระดับอาชีวศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรม (Vocational Education and Training Institutes)

ในประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรสายอาชีพเปิดนับพันหลักสูตร ซึ่งมีทั้งของรัฐบาลและของเอกชน ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติค่อนข้างสูง เนื่องจากมีมาตรฐาน จบมาแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้งานในการประกอบอาชีพต่อได้ทันทีด้วย

 

นักเรียนที่จะเข้าเรียนจะต้องจบอย่างน้อยเกรด 10 หรือบางหลักสูตรก็ต้องจบเกรด 12 ซึ่งพอเรียนจบจะได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate) ที่แบ่งออกเป็น 4 ระดับ (Certificate I – IV) ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือนจนถึง 1 ปี

นอกจากนี้ สถาบันอาชีวศึกษาบางสถาบัน ก็มีข้อตกลงกับทางมหาวิทยาลัย เช่น สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ หรือมีข้อตกลงในการฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆ ทำให้การเลือกเรียนในระดับนี้คุ้มค่าและน่าสนใจยิ่งขึ้น

 

australia-education-system5

ระดับอนุปริญญา (Diploma)

หลักสูตรระดับอนุปริญญา คือการผสมผสานระหว่างทักษะสายอาชีพเข้ากับความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น

– อนุปริญญา (Diploma) หลักสูตรใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปี สำหรับนักเรียนที่ต้องการความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพ หรือเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เทียบโอนหน่วยกิตไปได้

 

– อนุปริญญาขั้นสูง (Advance Diploma) ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี เพื่อเจาะลึกเนื้อหาที่คล้ายคลึงกับระดับอนุปริญญา แต่มีความซับซ้อนมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบ ศิลปศาสตร์ การบิน เป็นต้น

 

australia-education-system6

 

ระดับมหาวิทยาลัย (University)

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย จะมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

 

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate)

– ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
ระดับปริญญาตรี เป็นการเรียนหลักสูตรทางวิชาการ ซึ่งปกติจะใช้ระยะเวลาราว 3-6 ปี ซึ่งในประเทศออสเตรเลียไม่มีระบบสอบเอนทรานซ์ การรับเข้าเรียนจึงจะพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมปลาย ผลความรู้ทางภาษาอังกฤษ และอื่นๆ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียอาจจะพิจารณารับนักศึกษาที่จบชั้น ม.6 หรือบางแห่งก็จะรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีปี 1 แล้ว บางที่ก็เปิดหลักสูตรปรับพื้นฐาน (Foundation Studies) เพื่อให้นักเรียนลงเรียนก่อนที่จะรับเข้าเรียนอีกด้วย

 

– ปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Degree with Honours)
ระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม คือการศึกษาต่อจากระดับปริญญาตรี โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4-7 ปี ซึ่งมีทั้งภาคบรรยายและภาควิทยานิพนธ์ กรณีทำผลการเรียนได้ดีเยี่ยม ก็จะได้รับการรับรองวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท ซึ่งสามารถใช้เรียนต่อปริญญาเอกได้เลย

 

australia-education-system7

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (Postgraduate)
ระดับบัณฑิตศึกษา คือกาเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งโดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate/Postgraduate Certificate)
เป็นหลักสูตรหลังจบปริญญาตรี โดยทั่วไปจะใช้เวลา 6 เดือน เพื่อเรียนรู้ และเพิ่มเติมความรู้ในสาขาเดิม บางสถาบันใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผู้สมัครระดับปริญญาโทด้วย

 

– อนุปริญญาโท (Graduate Diploma / Postgraduate Diploma)
หลักสูตรระดับอนุปริญญาโท จะใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน – 1 ปี โดยสามารถเลือกเรียนสาขาที่แตกต่างจากระดับปริญญาตรีได้เหมือนการเรียนปริญญาโททั่วไป แต่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า บางสถาบันจะให้เรียนอนุปริญญาโทจบ แล้วก็นำหน่วยกิตนั้นเรียนต่อปริญญาโทในปีที่ 2 ได้เลย

 

– ปริญญาโท (Master Degree)
ระดับปริญญาโทในประเทศออสเตรเลีย จะใช้ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี ซึ่งมีให้เลือกแบบเข้าชั้นเรียนบรรยาย หรือจะทำวิจัย หรือทำควบคู่ทั้งสองอย่าง จบแล้วก็จะได้วุฒิปริญญาโท

 

– ปริญญาโทการวิจัย (Master of Philosophy)
สำหรับหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง – 3 ปี โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นในการพัฒนาทักษะการทำวิจัยของผู้เรียน เพื่อปูทางไปสู่ระดับปริญญาเอก

 

– ปริญญาเอก (Doctor of Philosophy)
หลักสูตรปริญญาเอก หรือที่เรียกกันว่า PhD เป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุด โดยใช้ความรู้ความสามารถในการทำวิจัยสาขาเฉพาะทาง ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานในการวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์มาก่อน เมื่อเรียนจบก็จะได้ใช้วุฒิปริญญาเอกอย่างเต็มภาคภูมิ

 

australia-education-system8

 

หวังว่าบทความนี้คงจะช่วยสรุประบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลียให้ทุกๆคนที่สนใจจะไปเรียนต่อ ได้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับ แล้วคอยติดตามอัพเดทบทความดีๆจากทาง WeGoInter.com กันได้ใหม่นะครับ

ภาพจากเน็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...