อัปเดต “การขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อ” ในเยอรมนี รวมข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนยื่นเอกสาร

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครขอทุน สมัครเรียน และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สเต็ปต่อไปที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางคือการขอวีซ่าเพื่อบินไปยังประเทศเป้าหมาย ซึ่งแต่ละปลายทางก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปค่ะ

การขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อนั้นจริงๆ แล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่ว่ามีเอกสารหลายอย่างที่ต้องเตรียมให้พร้อม ซึ่งหากเราจัดเตรียมเรียบร้อยก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด

สำหรับมือใหม่ที่กำลังหาข้อมูลการเตรียมตัวในส่วนนี้ เรามีคำแนะนำดีๆ ที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นมาฝากกันค่ะ :D

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม:

– หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า

– รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ **ดูตัวอย่างได้ที่นี่**

– แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ

– แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศเยอรมนี อิเล็กทรอนิกส์

*กรุณาตอบคำถามทุกข้อ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น*

 

 

**ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)

ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

– หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา/ใบตอบรับการจองที่เรียนล่วงหน้าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (Studienkollegs)

– หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา (ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) และคำแปลภาษาเยอรมัน

– หลักฐานการเงิน อย่างน้อยเดือนละ 861,- ยูโร ตลอดระยะเวลาการศึกษา (อ่านรายละเอียดได้ด้างล่าง)

– หลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) (อ่านรายละเอียดได้ด้างล่าง)

 

 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า:

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่วยงานรัฐของเยอรมันจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน:

เงื่อนไข ประการหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษาคือหลักฐานการเงินที่แสดงว่า นักศึกษามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักและศึกษาในเยอรมนี

สำหรับผู้ที่ใช้เวลาศึกษาเป็นระยะเวลานาน ต้องมีเงินเพียงพอสำหรับการศึกษาในปีแรกเต็มจำนวน หรือต้องมีเงินขั้นต่ำ 10,332,- ยูโร และใช้การรับรองหลักฐานการเงินให้ทางการเยอรมันเชื่อมั่นสำหรับปีการศึกษาถัดไป แต่ต้องมีเงินสำหรับการใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในเยอรมนีจริง

 

สถานะทางการเงินสามารถแสดงได้โดย:

– ในขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถแสดงหลักฐานว่ามีเงินเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยการเปิดบัญชีประเภท Blocked Account ท่านสามารถเลือกธนาคารหรือผู้ให้บริการได้ด้วยตนเอง โดยอ่านข้อมูลธนาคาร/ผู้ให้บริการได้ในเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

– และ หลักฐานที่ทำให้ทางการเยอรมันเชื่อมั่นในสถานะว่ามีการเงินเพียงพอสำหรับปีการศึกษาอื่นๆ (เช่น หลักฐานแสดงรายได้ของบิดามารดา เป็นต้น) และ

– หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66, 68 ตามกฎหมายว่าด้วยการพำนัก ออกโดยผู้ออกค่าใช้จ่ายซึ่งอาศัยในเยอรมนี ปกติแล้วสามารถขอทำหนังสือดังกล่าวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสำนักทะเบียนในประเทศเยอรมนี

การรับรองค่าใช้จ่ายนี้ต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือ

– หลักฐานแสดงการได้รับทุนจากองค์กรหรือสถาบันของรัฐ

 

หลักฐานความรู้ทางภาษา:

ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเพื่อการศึกษา ผู้ยื่นคำร้องต้องมีความรู้ในภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตนจะไปศึกษา

โดยปกติ ผู้ยื่นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมกันของยุโรปว่าด้วยระดับมาตรฐานด้านภาษาต่างประเทศ ท่านสามารถสอบ GER-Prüfung (Gemeinsamer-Europäischer-Referenzrahmen) ได้ที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมันหรือสถาบันเกอเธ่ (Goethe Institut)

 

หลักฐานความรู้ทางภาษาอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับ:

ประกาศนียบัตร DSH หรือความรู้ภาษาเยอรมันสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยอรมัน; ประกาศนียบัตร TestDaF หรือความรู้ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ; deutsches Abitur

หรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลายของเยอรมัน; ประกาศนียบัตร DSD-II หรือความรู้ภาษาเยอรมันระดับ 2 ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (KMK); ประกาศนียบัตร ZOP หรือการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาเยอรมันขั้นสูง, ประกาศนียบัตร KDS หรือ GDS หรือความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมและวรรณคดีเยอรมันของสถาบันเกอเธ่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาและการสอบวัดความรู้ได้ที่สถาบันเกอเธ่ หรือที่เว็บไซต์:
www.goethe.de/thailand

หากไม่ได้เรียนภาษาที่สถาบันเกอเธ่ ท่านต้องสอบวัดระดับที่สถาบันเกอเธ่ โดยจะต้องสอบผ่านอย่างน้อยระดับ B1 ตามกรอบอ้างอิงร่วมกันของยุโรปว่าด้วยมาตรฐานภาษาต่างประเทศหรือ GER-Prüfung

ถ้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ประเทศเยอรมนี ท่านต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษเช่น IELTS หรือ TOEFL ต่อสถานทูต

ข้อควรรู้ : วีซ่าเชงเกนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการศึกษาในประเทศเยอรมนีได้

 

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลจากสถานทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการพิจารณาอนุมัติวีซ่าของแต่ละคนจะถูกพิจารณาเป็นกรณี และเราไม่มีสิทธิ์ร้องเรียนหรือเรียกร้องหากวีซ่าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ทางสถานทูตฯ เห็นว่าไม่เหมาะสมค่ะ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ัมั่นใจว่าหากคุณมีเอกสารครบ เตรียมตัวมาอย่างดี และมีเป้าหมายในการเรียนต่อจริงๆ ก็ไม่ต้องกังวลใจเลยว่าจะวีซ่าจะไม่ผ่าน เว้นแต่เกิดปัญหาเฉพาะจริงๆ

ใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นนะคะ :)

 

ที่มา: bangkok.diplo

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...