🇦🇺🇦🇺 Working and Holiday Visa (ออสเตรเลีย) มาแล้ว!! กดรับโควต้าพร้อมกัน 26 กรกฎาคมนี้!!

กลับมาอีกครั้ง! สำหรับโครงการที่ชาวไทยรอคอย โอกาสที่จะได้โกอินเตอร์ที่ออสเตรเลียระยะเวลา 1 ปีเต็ม

หลังจากที่รอข่าวคราวกันมานาน ในที่สุดก็มีรายละเอียดและกำหนดการอย่างเป็นทางการประกาศออกมาแล้วค่ะ สำหรับโครงการ Working Holiday Scheme (นิวซีแลนด์) และ Work and Holiday Visa (ออสเตรเลีย) ประจำปี 2022

 

 

โดยทั้งสองโครงการนี้เกิดจากการที่รัฐบาลไทยได้ร่วมทำข้อตกลงกับรัฐบาลนิวซีแลนด์และออสเตรเลียในการเปิดโอกาสสำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ซึ่งจะแตกต่างกันเล็กน้อยดังนี้

✦ นิวซีแลนด์ : ให้โควต้า 100 คนต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน อีกทั้งยังอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวขณะที่พำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้

✦ ออสเตรเลีย : ขยายโควต้าเป็น 2,000 คน (อนุมัติมติปี 2562) สามารถเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อเรียนต่อ ทำงาน หรือท่องเที่ยวได้

สำหรับผู้ที่มีความสนใจ เรามาดูรายละเอียดของโครงการ Work and Holiday Visa เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสมัครกันค่ะ :D

โครงการ Working Holiday Scheme ดูที่นี่

 

 

🇦🇺 Work and Holiday Visa 🇦🇺

คุณสมบัติ:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)

– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

– ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)

– มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 123,000 บาท)

– มีความประพฤติและสุขภาพดี

 

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้:

– ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบการสมัคร) 1 ชุด

– แผนการเดินทางโดยคร่าวและประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างเข้าร่วมโครงการ (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)

– บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดจากระบบการสมัคร)

– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

– สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วยังไม่ได้รับปริญญาบัตร สามารถใช้สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแทนได้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

– สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน)

– หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารเป็นชื่อบัญชีของผู้สมัคร ประเภทออมทรัพย์ ระบุจำนวนเงิน
แปลงมูลค่าเป็นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 123,000 บาท) จำนวน 1 ฉบับ

(ฉบับจริงเท่านั้น วันที่ออกเอกสาร ตั้งแต่26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565)

*หมายเหตุ:

1. กรณีธนาคารในประเทศไทย ให้ออกหนังสือเป็นภาษาไทย

2. กรณีธนาคารต่างชาติ ให้ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษได้

 

 

– สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคือ

1) ผลการสอบ IELTS คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 4.5 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

2) ผลการสอบ TOEFL iBT คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 32 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

3) ผลการสอบ PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

4) ผลการสอบ Cambridge English: CAE คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

* ผลการสอบต้องมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565

** ผลการสอบต้องออกก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2565

5) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี(กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร สามารถแนบสำเนาผลการเรียนหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาแทนได้)

6) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

7) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี

8) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และ
หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

 

 

วิธีสมัคร:

1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password (วันที่ 22 – 30 มิถุนายน 2565)

* ผู้สมัครจะต้องเลือกสมัครเพียง 1 โครงการเท่านั้น หากได้รับ Username และ Password โครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถสมัครโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ได้อีก และไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

** ระบบลงทะเบียนจำกัดจำนวนผู้สมัครวันละ 2,000 username โดยระบบจะแสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน (ล่าสุด) หากครบ 2,000 คน/วัน แล้ว จะสามารถทำการลงทะเบียนได้ในวันถัดไป จนกว่าจะสิ้นสุดกำหนด
ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.

2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ username และ password จึงจะสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยลงทะเบียนทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th การกรอกข้อมูลเพื่อขอรับ username และ password ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

2.1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง สวมใส่ชุดสุภาพ อายุไม่เกิน 3 เดือน

2.2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.3) ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษสะกดคำนำหน้าและชื่อตามหนังสือเดินทาง)

2.4) อีเมลแนะนำให้ใช้ @gmail.com และตรวจทานการสะกดชื่ออีเมลให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคทางระบบ

3. เมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลอัตโนมัติแจ้ง username และ password เพื่อนำไปสมัคร
ออนไลน์ (กดโควตา) หากผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลอัตโนมัติให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีที่อีเมล [email protected] เท่านั้น

 

กำหนดการรับสมัคร:

 

ใครสนใจรีบเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะคะแนนภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ยิ่งคะแนนดี ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ^^

นอกจากนี้พวกเอกสารที่้ต้องใช้เวลาในการขอจากองค์กรต่างๆ ก็ต้องเผื่อเวลาดีๆ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดาย สำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากติดตามข่าวสาร สามารถเข้าไปดูได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ด.ย.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ประกาศโครงการ Working and Holiday Visa 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...