สมัครด่วน! ทุนเต็มจำนวน & บางส่วนจาก UWC เรียนต่อมัธยมปลายที่ต่างประเทศ ระยะเวลา 2 ปี

สมัครด่วน!! กับทุน United World Colleges (UWC) จากคณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) ประจําปีการศึกษา 2564

โดยเป็นทุนให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้เรียนต่อต่างประเทศเเบบไม่มีข้อผูกมัด ระยะเวลา 2 ปีเต็ม ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียน ร่วมกับเพื่อนๆ จาก 150 กว่าประเทศทั่วโลก รีบหน่อยละ หมดเขต 17 มกราคมนี้!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต่างประเทศ ระยะเวลา 2 ปี ในประเทศที่ทางทุนกำหนด ดังนี้

– UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์ เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

– UWC Mahindra ประเทศอินเดีย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

– UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

– UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้สมัครจากภาพใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 1,400,800 บาท ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

– UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 2 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 182,350 หยวน (ราว 850,000 บาท) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

– UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 19,750 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 590,000 บาท) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

– UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์ เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เริ่มเทอมการศึกษาในเดือนมกราคม 2565 (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 10,000 ยูโร (ราว 370,000 บาท) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

– UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 660,000 บาท) ต่อปีการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี)

– UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองพร้อมชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 33,500 ปอนด์ (ราว 1,400,000 บาท) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

– Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 350,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 90,000 บาท) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– อายุระหว่าง 16-18 ปี

– กำลังศึกษาที่ประเทศไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับ หรือเทียบเท่า

– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารจากผู้สมัครและครอบครัว

– หนังสือรับรองและแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่)

– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 ปีก่อนวันสมัครทุกภาคเรียน และ เทอมล่าสุด จำนวน 1 ชุด

– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

– ไฟล์รูปถ่าย (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

– สำเนาเอกสาร หลักฐานซึ่งแสดงผลงาน (portfolio) หรือกิจกรรมทางการศึกษา (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การได้รับรางวัล หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ทุนการศึกษา เป็นต้น

– หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ เช่น ใบบันทึกรายการโอนเงิน จำนวน 500 บาท (ไม่รับชำระเป็นเงินสด) ส่งชำระที่ บัญชีชื่อ กองทุน U.W.C. เลขบัญชี 201-013312-8 สาขา สำนักงาน ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ

– แบบฟอร์มความยินยอมด้านข้อมูลส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่)

 

เอกสารจากโรงเรียน

– จดหมายแนะนำผู้สมัครจากโรงเรียน

– หนังสือรับรองของโรงเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่) ผู้แนะนำผู้สมัครจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการฯ ที่ [email protected] และตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “Recommendation Letter 2- ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร

 

เอกสารจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร

– จดหมายแนะนำผู้สมัครจากผู้ที่รู้จักผู้สมัคร จากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่)

– โดยผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ส่งเอกสารนี้โดยตรงมาให้คณะกรรมการ ที่ [email protected] และตั้งชื่อหัวข้ออีเมลว่า “Recommendation Letter 3 – ชื่อ-นามสกุล” โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร และไม่ส่งผ่านผู้สมัคร

 

 

***ใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด จะต้องส่งมาให้คณะกรรมการฯ ด้วยช่องทางการสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564

***ส่วนเอกสารจดหมายแนะนำ และหนังสือรับรอง ผู้แนะนำผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารมาให้คณะกรรมการฯ โดยตรงที่ [email protected] ภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ใบสมัครและเอกสารประกอบที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณา

***(ผู้สมัครที่ไม่สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบโดยช่องทางออนไลน์ กรุณาติดต่อคณะกรรมการฯ โดยเร็วที่สุด ทาง [email protected])

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

***ใบสมัครออนไลน์ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้สมัครไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วเซฟเพื่อกลับมากรอกข้อมูลต่อได้

***ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลที่ต้องกรอกจากใบสมัคร เขียนเรียงความให้เสร็จเรียบร้อย และทำการโอนค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวนเงิน 500 บาท ก่อน แล้วจึงทำการกรอกข้อมูลทั้งหมดลงในใบสมัครออนไลน์ พร้อมให้ผู้ปกครองร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับผู้ปกครองในตอนท้าย

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ปิดรับสมัคร: 17 มกราคม 2564

– ประกาศรายชื่อผู้สมัคร: 1 กุมภาพันธ์ 2564

– วันทำกิจกรรมกลุ่มและวันสัมภาษณ์: 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.uwc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...