ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่+อื่นๆ

เพื่อค้นหานวัตกรเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งยังเป็นการบ่มเพาะและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)

 

โจทย์การประกวด:

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบ “กระบวนการ” หรือ “สิ่งประดิษฐ์” ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ตามหัวข้อที่สนใจ 1 หัวข้อ ดังนี้

– ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

– ลดอุบัติเหตุทางถนน

– เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

– เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

– สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ

– ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี

“ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถสร้างขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง”

 

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ:

หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

กติกาการประกวด:

– ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)

– ทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

– 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

– สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ทีม

– ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องคิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

– ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่อยู่ระหว่างส่งเข้าร่วมในโครงการอื่น รวมทั้งไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

– ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้

– สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno โดยแบบฟอร์มประกอบด้วย

– หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

– Thaihealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

– Thaihealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

– Thaihealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา

– ส่งแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ ทั้งในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF มาที่อีเมล [email protected] โดยพิมพ์ข้อมูลด้วยตัวอักษร THSarabun ขนาด 14” ลงในแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา

– ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

*หมายเหตุ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 20 ทีมสุดท้าย และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน ทีมละ 10,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก สสส.

 

ติดต่อสอบถาม:

www.facebook.com/thaihealthinnoawards

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...