ทุนการศึกษาเต็มจำนวนป.ตรีให้นศ.ชายที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามอย่าง Islamic University of Madinah ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้เปิดรับสมัครแล้ว! โดยเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ!!

ผู้สมัครจะได้รับทุนเต็มจำนวนถึง 4 ปี ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ หรือเคมี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาดังนี้

– Physics

– Mathematics

– Chemistry

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นชายมุสลิมที่มีความประพฤติดี

– ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17 -25 ปีในขณะเริ่มต้นปีการศึกษา

– ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรอง General Certificate of Secondary Education (GCSE) หรือเทียบเท่า จากภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

– ใบรับรองต้องได้รับการออกโดยโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียง

– ผู้สมัครจะต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาแบบเต็มเวลา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย / GCSE / A-level

– ผลการเรียน / GCSE / A-level

– Testimony of Conduct

– สูติบัตร

– หนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

– บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

enweb.iu.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...