EIC Ideation Lab Fellowship 2020 ทุนป.โท 30 – 100% ตลอดหลักสูตรที่ CMKL U.

Carnegie Mellon University (CMKL) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา EIC Ideation Lab Fellowship 2020 จำนวน 25 ทุนในระดับปริญญาโท สาขา Entertainment Innovation พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับอาจารย์และนักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศ!

สมัครด่วนถึงวันที่ 15 สิงหาคมนี้! เพื่อเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายน 2563 โดยทุนการศึกษาสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ 30 – 100% ตลอดทั้งหลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

แบ่งเป็น 2 ประเภททุนดังนี้:

ทุนประเภทที่ 1: ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-50% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่าโดยประมาณ 3 แสน – 5 แสน/ทุน)

ทุนประเภทที่ 2: สนับสนุนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 100% ตลอดทั้งหลักสูตร (มูลค่า 1 ล้านบาท/ทุน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Master of Science in Entertainment Innovation (MSEI)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าร่วมโครงการ และการคัดกรองล่วงหน้า ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

– จะต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย

– จะต้องสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

– สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full-time)

– แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมา

– แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการ

– จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าโครงการ ที่บ่งบอกถึงประสบการณ์และการทำโปรเจ็คในระหว่างการเรียนในระดับปริญญาบัณฑิต

 

การคัดเลือก:

การคัดเลือกจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล โดยการตัดสินใจของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักศึกษาและเอกสารประกอบ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการเรียกสัมภาษณ์ หากกรรมการเห็นควรว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

US$50 หรือ 1,600 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eic@cmkl.ac.th หรือ +66 65 878 5000

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...