CMU MOOC เปิดคอร์สใหม่ ชวนเรียนการปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่สำคัญในการผลิตกาแฟอาราบิก้าของประเทศไทย แต่ยังคงมีอุปสรรคในการผลิตกาแฟอาราบิก้า ได้แก่ การปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการดูแลแปลง การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ

ผู้ประกอบการและเกษตรกรมีความต้องการองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการแปรรูป ทำให้ผลผลิตกาแฟได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ทาง CMU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องการเผยแพร่องค์ความรู้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์นี้

 

 

การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน:

คอร์สเรียนนี้จะอธิบายถึงองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากต่อผู้ประกอบการและเกษตรกร ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ และขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ถือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์:

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายพันธุ์กาแฟ การขยายพันธุ์ และการจัดการเรือนเพาะชำได้

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเพาะปลูก และการดูแลรักษาหลังการปลูกได้

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวได้ถูกต้องและเหมาะสม

– ผู้เรียนสามารถ อธิบายพื้นฐานการแปรรูป การคั่ว และการชงได้

 

 

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน:

ชั่วโมงการเรียนรู้ออนไลน์ หมายถึง จำนวนระยะเวลาที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนจนจบรายวิชา 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย การสอนด้วยวิดีทัศน์ 1.45 ชั่วโมง อีก 3.15 ชั่วโมง คือ ทำกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เป็นต้น และไม่เรียนเกิน 5 สัปดาห์

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การปลูกและการผลิตกาแฟอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...