ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : คอร์สเรียนจากมช. ให้คุณเรียนได้ฟรี! ทางออนไลน์

“ภาษาอังกฤษ” ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิชายากสำหรับหลายๆ คน ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นวิชาจำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ที่ไม่ว่าใครๆ ต่างก็ติดต่อสื่อสารกันได้ข้ามพรมแดน

ดังนั้น เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นการเพิ่มทักษะที่สนใจได้ วันนี้เราจึงมีคอร์สเรียนดีๆ ที่ทั้งฟรี เข้าใจง่าย แถมนำไปต่อยอดได้มาฝาก!!

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | English for Communication CMU:

คอร์สเรียนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบพื้นฐานของบทสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการออกเสียง การเน้นน้ำหนักคำ และเสียงในประโยคได้อย่างถูกต้อง

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์รูปแบบของบทสนทนาที่ได้ฝึก กับสถานการณ์แบบใหม่ได้

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ผู้เรียนรายวิชานี้ ควรเป็นผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์

 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา:

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน โดยกําหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ 70 ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

– เข้าเรียนครบทั้งหมด 8 บทเรียน และได้ผลการประเมินการเรียนรู้รายหน่วยไม่น่อยกว่าร้อยละ 70

– ได้ผลการประเมินการเรียนรู้ร่วมทุกบทเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ เมื่อผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ดังกล่าว

 

หมดเขตลงทะเบียน:

30 กันยายน 2020

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่นี่

 

การเรียนการสอนเป็นแบบเรียนด้วยตัวเองทั้งหมด ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

English for Communication CMU

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...