เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน : คอร์สเรียนที่น่าสนใจ บน CHULA MOOC

เคยไหม? อยากนำเสนองานให้ประทับใจแต่ก็คิดออกแต่วิธีเดิมๆ แล้วเราจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?

จริงๆ แล้วการนำเสนองานเป็นศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจเพราะคุณสามารถพลิกแพลงวิธีมากมายให้นำมาใช้ได้กับการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

และสำหรับใครที่สนใจ วันนี้ CHULA MOOC ได้เปิดรับสมัครคอร์สเรียนในเรื่องนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว!!

 

 

เคล็ดวิชาค้นคว้า กระบวนท่านำเสนอผลงาน :

วิชานี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทักษะการค้นคว้า รู้จักวิธีการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศวิชาการได้ สามารถประเมินสารสนเทศ และเรียบเรียงผลงานทางวิชาการโดยสอดคล้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้วิจัย และการอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ทักษะการค้นคว้า และการจัดทำงานวิชาการ

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

หมายเหตุ:

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

– แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CHULA MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...