ทุนป.เอก วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ทุน ที่ NTU สิงคโปร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2563 (ค.ศ. 2020) หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน 2 ทุน ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50  หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้าย และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50  หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

– ได้คะแนนผลการทดสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1200/305 (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผลการทดสอบ GRE มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

– ได้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน (Paper-based) หรือ 88 คะแนน (Internet-based) (ถ้ามี)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูเอกสารประกอบการสมัครได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทางเว็บไซต์ princess-it.org และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

www.princess-it.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...