‘ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ’ ระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล จำนวน 150 ทุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส่วนงานต่างๆ ที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล และจากผู้สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการให้โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา อันเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศ จึงได้ริเริ่มการจัดโครงการทุนการศึกษา “ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ” ขึ้นเป็นพิเศษ

เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญาโทหรือปริญญาเอก ในหลักสูตร/สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 150 ทุน

– ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

– ระดับปริญญาโท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญาโทหรือปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา 2563 ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่สังกัดสาขาวิชาในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและ เป็นหลักสูตรที่ได้แจ้งความจํานงในการเข้าร่วมให้การสนับสนุนทุนฯ (โดยผู้สนใจสมัครสามารถดูรายชื่อของ หลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมให้การสนับสนุนได้ ในท้ายประกาศทุนฯ) 

 

1. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี

มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ขึ้นไป (กรณีเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี นับเฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้นของปีการศึกษาปัจจุบัน ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี) 

– มีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2563 

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

 

2. ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล

– มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท (GPA) 3.50 ขึ้นไป หากมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ) 

– สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตอดหลักสูตร (GPA) 3.50 ขึ้นไป 

– ผู้สมัครขอรับทุนต้องแนบผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนได้ที่ http://www.graduate.mahidol.ac.th/th/scholarships/graduate-studies.php หรือ ที่หลักสูตรที่เข้า ร่วมโครงการให้ทุนการศึกษาทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ 

– ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องยื่นใบสมัครทุนผ่านคณะกรรมการหลักสูตรที่ร่วมให้ทุน เพื่อให้นําส่งที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัยสาขา ตามกําหนดระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

 

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1 (ภาคต้น): 1 ก.พ – 10 เม.ย. 63

รอบที่ 2 (ภาคต้น): 11 พ.ค. – 10 ส.ค. 63

รอบที่ 3 (ภาคปลาย): 15 พ.ย. – 11 ธ.ค. 63

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

graduate.mahidol.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...