โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Young Artists Talent #11)

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ทางด้านศิลปะ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Young Artists Talent #11)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการรวมถึงประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและมีความพร้อมจากสถาบันศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

ลักษณะของผลงาน:

ผลงานจิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม (Sculpture) ภาพพิมพ์ (Printmaking) และสื่อผสม (Mixed Media) ที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งนี้ ควรมีขนาด ความยาวด้านละไม่เกิน 100 เซนติเมตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครภายในประเทศ

ผู้สมัครต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป จากคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม โดยจะต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2533)

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดแสดงนิทรรศการ ณ สหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างการผ่อนผันการรับการตรวจเลือกทหารกองเกิน สํานักงานฯ ขอตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

ขอสงวนสิทธิ์การสมัครสําหรับนักศึกษาที่เคยได้รับคัดเลือกเดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ ในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยแล้ว

ผู้สมัครต่างประเทศ

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย จากคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสม โดยจะต้องมีสัญชาติ และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศอาเซียน+๓ อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2533)

ทั้งนี้ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ และจัดแสดงนิทรรศการ ณ สหรัฐอเมริกา ติดภารกิจอื่นไม่สามารถเดินทางได้ในระยะเวลาการเดินทางที่สํานักงานฯ กําหนด สํานักงานฯ ขอตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...