รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพร้อมรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานในยุโรป

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เปิดรับสมัครนักศึกษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย คนละ 60,000 บาท จำนวน 5 ทุน (โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการเบิกจ่ายผ่านสถาบัน อุดมศึกษาต้นสังกัด)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการทำงานข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา

โดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน 2-6 เดือน (เดินทางภายในกันยายน 2563)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2

2. มีสัญชาติไทย

3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ในระดับปริญญาตรี และ 3.0 ในระดับปริญญาโท (นับถึงวันสมัคร)

4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (รายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร)

5. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมต่างวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ

6. สามารถเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

7. คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Implementation guideline_WPP2020 (Thai version)

Application guideline_WPP2020 (Thai version)

Application form

Internship Agreement

Work Placement Evaluation

Student Report

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสถาบันการศึกษาต้นสังกัด

 

ปิดรับสมัคร:

อ่านรายละเอียดกำหนดการการส่งเอกสารและวันปิดรับสมัคร คลิกที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/ หัวข้อ Announcement หัวข้อย่อย Call for Applications of 2020 ASEM Work Placement Programme

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...