เปิดรับสมัครศึกษาฝึกงาน “โครงการ NARIT INTERNSHIP PROGRAM” จำนวน 40 คน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน NARIT INTERNSHIP PROGRAM

นิสิต – นักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา ระดับ : ปวส. และปริญญาตรี

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

*ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  *ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย

2. นิสิต/นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย รวมทั้งไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน

3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4. มีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่าย (สี) ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป

3. ประวัติย่อ (Resume)

4. สำเนา Transcript หรือเอกสารแสดงผลการเรียน

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th

2. การยื่นสมัครและหลักฐาน

– ยื่นสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

– ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง งานบริหารงานบุคคล อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

– ยื่นสมัครทาง E-mail Address: personnel@narit.or.th

 

สถานที่ฝึกประสบการณ์:

1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

ค่าตอบแทน:

นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราดังนี้

– ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

– ระดับปริญญาตรี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตรา 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัคร 2 ช่วงได้แก่

9 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562

24 กุมภาพันธ์ 2563 – 13 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...