โครงการฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM ประเทศญี่ปุ่น) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุ 20 – 30 ปี บริบูรณ์ ณ วันสมัคร

2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา

3.น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สายตาปกติและตาไม่บอดสี

4.ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย และไม่มีความประพฤติเสียหาย

5.ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

6.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นโดยการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

7.ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ

8.ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกประเทศญี่ปุ่น
สาเหตุเนื่องจากความประพฤติ หรือทำผิดกฎระเบียบ

9.ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครสอบคัดเลือก

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร

– ใบรับรองแพทย์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ที่

1. ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

ปิดรับสมัคร:

โครงการฝึกงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.doe.go.th หรือ เพจงานจัดหางานต่างประเทศ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...