ข่าวดี!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานลอนดอน ประกาศรับสมัครงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานลอนดอน (พื้นที่รับผิดชอบ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐเคนยา และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย)

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างสํานักงานต่างประเทศ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

ตําแหน่งที่รับสมัคร:

– เจ้าหน้าที่การตลาด จํานวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้างรายปีก่อนหักภาษี 25,920- ปอนด์ (หากมีประสบการณ์การทํางานด้าน Marketing, Hospitality และ Business จะได้รับพิจารณาค่าประสบการณ์)

– ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

 

หน้าที่รับผิดชอบ:

– สร้างความสัมพันธ์อันดีและสม่ําเสมอกับบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

– จัดทําข้อมูลหน่วยงานและบุคคลในธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชน และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่างสม่ําเสมอ

– บริหารจัดการให้การเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งที่สํานักงานเป็นผู้เข้าร่วม หรือเป็นเจ้าของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

– ปฏิบัติหน้าที่ประจําคูหาของสํานักงานในงาน/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

– ร่วมเดินทางเพื่ออํานวยความสะดวก คณะผู้แทนธุรกิจท่องเที่ยว สื่อมวลชน บุคคลผู้มีชื่อเสียงที่สํานักงานเชิญเยือนประเทศไทย

– ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ

– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ด้าน Marketing, Hospitality และ Business จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. มีความสามารถในการอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (หากมีความสามารถในการอ่าน เขียน พูดภาษาไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีใบอนุญาตทํางานในสหราชอาณาจักร

4. สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop และใช้ Social Media ต่าง ๆ ได้

5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และงานนอกเวลาราชการได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครงาน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป)

2. สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา 1 ฉบับ

3. สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

4. สําเนาใบอนุญาตทํางานในสหราชอาณาจักร และสําเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทางอีเมลไปยัง chiravadee@tourismthailand.co.uk และ phantajit@tourismthailand.co.uk

 

ปิดรับสมัคร:

25 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Royal Thai Embassy, London UK

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...