สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ

ตลอดจนการประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่างๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น จะต้องมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี (นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562)

2. สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

4. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี

5. มีสุขภาพแข็งแรง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

ปิดรับสมัคร:

4 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...