มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมให้ทุนนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2019

 

ขอขอบคุณภาพจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท และเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป

4. มีความประพฤติเรียบร้อย

5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัคร

2. Certificate of Admission.

3. Certificate of Enrollment (ต้นฉบับ)

4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ต้นฉบับ)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter)

6. เอกสารแนะนำตัว (Self-Introduction)

7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2019 (Study Plan)

8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่่เกี่ยวข้องได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1P75QE_K9FMSQh_vZEb8o-XXecsXthvGA/view?usp=sharing

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันในอีเมลฉบับเดียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับอีเมลเมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ แล้ว โดยหากไม่มีอีเมลตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-795-0095 ต่อ 208 หรือ 306 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องนำใบสมัครและต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของมูลนิธิฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ติดต่อโดยตรงต่อไป และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมงานมอบทุนฯ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaiembassy.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...