กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัคร “พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน”

กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

– พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน (จ้างเหมาบริการ) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน

– อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

2. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก

3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูลหรือการจัดทํา Infographics จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

4. มีความสามารถและสนใจในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล

5. มีทักษะการประสานงานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีมและมีทัศนคติที่ดีต่อ การทํางาน

6. มีความสนใจประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ และองค์การ ระหว่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายหน้าตรง 1 X 1.5 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จํานวน 1 รูป

– ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนแล้ว จํานวน 1 ชุด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด

– สําเนาปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ

– สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) ในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จํานวน 1 ชุด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครรับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ในสําเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ส่งทางโทรสารหรือส่งทางอีเมล humanrights.mfa@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

17 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...