ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจกทุน SET Scholarship 2019 ต่อป.โท ในสถาบันชั้นนำต่างประเทศ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 2 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น MBA, Management, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management, ESG

และสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนํา (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ
ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขา และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํากว่า
3.00

3. ได้รับผลตอบรับให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดแล้ว

4. ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกมัดจากทุนประเภทอื่น และต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาซ้ําซ้อนจากทุนอื่น

5. เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และความประพฤติดี

6. ไม่เคยเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสียหาย ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของ
ศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดพลาดอันได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ
โรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ

8. มีผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือตามที่หลักสูตรกำหนด โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษาแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– ประวัติย่อ Resume จำนวน 1 ชุด

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูปติดใบสมัคร

– สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด

– สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (ถ้ามี) จํานวนอย่างละ 1 ชุด

– สําเนาผลสอบ TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ตามที่หลักสูตรกําหนด

– จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาเพื่อศึกษาในหลักสูตร ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด พร้อม
รายละเอียด

– หลักสูตรและรายวิชาที่จะศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษา

– สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ชุด

ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจาก
เอกสารและหลักฐานแล้ว หากปรากฏภายหลังว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”

– ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ในรูปแบบ pdf file มายัง email: jantra@set.or.th
สำหรับเอกสารฉบับจริง ขอให้นำมาส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่นัดหมายให้เข้ามารับการทดสอบ
คัดเลือก

 

ปิดรับสมัคร:

10 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th หรือ สอบถามที่คุณจันทรา กีรติวศิน (เอ๋) โทร. 02 009 9632 หรือคุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 02 009 9710

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...