ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อฉลองครอบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ชิงเงินรางวัลจัดเต็ม!!

ในโอกาสที่โครงการยุวทูตความดี ก่อตั้งครบ 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกิจกรรมฉลองการครบรอบ ที่จะจัดขึ้นตลอดช่วงปี 2562

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา

 

ระยะเวลาการส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 เมษายน 2562

ประกาศผล วันที่ 25 เมษายน  2562  ทางเว็บไซต์ของมูลนิธิยุวทูตความดี (www.yavf.or.th) และทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (www.facebook.com/yavfThailand)  โดยจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขันที่กระทรวงการต่างประเทศ

 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงาน

1. ตราสัญลักษณ์ต้องมีความสวยงามและทันสมัย มีเอกลักษณ์และสื่อความหมายถึง การปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ โดยมีเลข 20 (อารบิก) และข้อความ “๒๐ ปี โครงการยุวทูตความดี” เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นข้อความแยกอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์

2. ส่งผลงานเป็นภาพสี (ไม่มีข้อจำกัดของสีและเฉดสี) และขาวดำ โดยเป็นไฟล์ในรูปแบบ ดังนี้

(1) ไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล Adobe Illustrator Artwork (AI) ที่สามารถปรับแก้ได้

(2) ไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล JPEG หรือ TIFF หรือ PNG โดยมีความละเอียด ไม่ต่ำกว่า 300 DPI

และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล และ (3) ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 15 เมกะไบต์

3. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้จัดส่งผลงานเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานหรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้อื่น ฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม และ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส่งเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิหรือถอนรางวัลภายหลังแม้จะได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลชนะเลิศ มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีข้างต้นและข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน

5. มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จะใช้ตราสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตราสัญลักษณ์ประกอบการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี โครงการยุวทูตความดี รวมถึงใช้เป็นสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาผลงาน หากเอกสารหรือผลงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัคร ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกปรับผลให้เป็นโมฆะ

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยกระทรวงการต่างประเทศจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถใช้สิทธิในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการในการใช้งานจริง อนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิที่จะไม่เลือกผู้ชนะ หากไม่มีตราสัญลักษณ์ใดที่เหมาะสม

 

วิธีส่งผลงาน

1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.yavf.or.th

2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยระบุหัวข้อว่า

“ตราสัญลักษณ์ – ชื่อและนามสกุลของผู้ส่งผลงาน”

3. แจ้งข้อมูลชื่อและนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่งผลงาน

4. แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งผลงาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

โทร 0 2203 5000 ต่อ 22987 หรือ [email protected] ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา:  www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...