มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แจกทุนการศึกษาปี 2562 เรียนต่อระดับปริญญาตรี รวม 40 ทุน!!

ทุนการศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลยหอการค้าไทย เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ทุนรัตนมงคล ทุน UTCC Gold และทุน UTCC Silver ซึ่งทุนดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1. ทุนรัตนมงคล – ยกเว้นค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน

2. ทุน UTCC Gold – ยกเว้นค่าหน่วยกิตร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน

3. ทุน UTCC Silver – ยกเว้นค่าหน่วยกิตร้อยละ 30 ของค่าหน่วยกิตเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ใน 5 สาขาต่อไปนี้

1. Event

2. โรงแรม

3. การท่องเที่ยว

4. การจัดการการท่องเที่ยว

5. การบิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ทุนรัตนมงคล – สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้

2. ทุน UTCC Gold – สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้

3. ทุน UTCC Silver – สำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม (6 ภาคการศึกษา) ตั้งแต่ 2.60 ขึ้นไปมีสิทธิสมัครรับทุนได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2 ชุด

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนเทอมล่าสุดจำนวน 1 ชุด

5. ค่าสมัคร 500 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัคร อาคาร 24 ทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถโทรติดต่อ 02-6976767 หรือ 02-6976768 ในเวลาทำการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ปิดรับสมัคร:

21 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทุนการศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...