กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครงาน หมดเขตวันที่ 8 ก.พ. 2562

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็น “พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา” ปฏิบัติหน้าที่จัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังต่อไปนี้

 

 

ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน:

ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล

วุฒิการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ทุกสาขา

จำนวน: 1 อัตรา

หน่วยงาน: กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย

ระยะเวลาการจ้าง: มีนาคม – กันยายน 2562

ค่าตอบแทน: ปริญญาตรี – 15,000 บาท / ปวส. – 13,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร)

3. ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ กพ. ฉบับที่ 3

4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5. ต้องมีคุณวุฒิตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร

6. มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

8 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...