กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศรับสมัครงาน หมดเขต 31 ธ.ค.นี้

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น “เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ….”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

 

 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-เจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ….

– วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

– อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

– ระยะเวลาการจ้าง 7 มกราคม – 30 กันยายน 2562 (ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างจะพิจารณาในลักษณะปีต่อปีงบประมาณ หากผ่านผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์โดยหากมีความรู้ และ/หรือประสบการณ์ทำงานในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถศึกษา ค้นคว้า และบริหารจัดการข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานงาน

4. มีความสามารถพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก

5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ในระดับดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (transcript of records) ซึ่งระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ผลการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อและวันที่กำกับไว้ทุกฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

1. ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถ download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th 

2. กรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (วงเล็บมุมซอง “สมัครสอบเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ”) โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ

2. ยื่นด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการ หรือ

3. ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]

ทั้งนี้ใบสมัครดังกล่าวต้องส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศภายในวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยพิจารณาจากวันที่ประทับรับเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ หากเลยกำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...