ทุน Western Sydney International Bursary เลือกเรียนต่อได้ 3 หลักสูตร ที่ออสเตรเลีย

Western Sydney International Bursary เป็นทุนเรียนต่อ 3 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรก่อนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ทุนนี้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติจากประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย ได้เรียนต่อหลักสูตรที่กำหนดไว้ ณ Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า $3,000 (ประมาณ 99,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing)

-หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรก่อนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) (Bachelor of Nursing (Graduate Entry))

-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนด

-เป็นผู้สมัครต่างชาติที่มีวีซ่า Higher Education Sector Visa (Subclass 500)

-เป็นผู้สมัครจากประเทศบังคลาเทศ กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย

-เป็นผู้มีผลการเรียนดี และมีหลักฐานแสดงผลการทดสอบวัดประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ Western Sydney University ภายในวันปิดรับสมัครทุน

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งใบสมัครทุน

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ภาคการศึกษา สามารถตรวจสอบได้ที่ www.westernsydney.edu.au

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westernsydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...