สมัครเลย!! คอร์สเรียนฟรีจากจุฬาฯ สำหรับผู้ที่สนใจด้าน ‘การบริหารงานทรัพยากรบุคคล’

HRM From Theories to Practices คอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจในบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง โดยคอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่กำลังสนใจงานด้านนี้ิอยู่

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 – 19 พฤศจิกายน 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิด และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...