ร่วมงานกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศได้แล้ววันนี้ สมัครภายใน 20 ก.ย.!!

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในการติดตาม และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนในมิติต่างๆ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดตำแหน่ง:

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

-อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน ระดับปริญญาโท 17,500 บาท/เดือน

-ระยะเวลาการจ้าง 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และอาจพิจารณาต่อสัญญา ในปีงบประมาณถัดไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิระดับปริญญาตรี หรือโท

-มีทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด และเขียนในเกณฑ์ดี พิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษได้คล่อง หากมีทักษะภาษาจีนในระดับที่สามารถใช้งานได้ อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยฉพาะโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint

-มีความรู้/ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ประวัติย่อ (Resume) ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

-สำเนาทรานสคริปต์ 1 ฉบับ

-หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณืที่เกี่ยวข้อง)

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือสมัครด้วยตนเองที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

20 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...