Western Sydney University จัดมอบทุนระดับปริญญาตรี สำหรับปี 2019

Western Sydney University มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จัดมอบทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s Academic Excellence Undergraduate Scholarships สำหรับปี 2019 เรียนต่อในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ยกเว้น Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าร้อยละ 50 ของค่าเล่าเรียนต่อปี (สูงสุดถึง 3 ปี) ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่พัก ค่าขนส่ง ค่าประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรีหลักสูตรใดก็ได้ (ยกเว้น Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery)

 

คุณสมบัติ:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับวีซ่า Higher Education Sector Visa (Subclass 500)

-เริ่มต้นเรียนในปี 2019

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนใน Western Sydney University

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาอัตโนมัติ โดยผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกและจัดอันดับตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ จึงไม่มีใบสมัครทุนการศึกษาที่แยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westernsydney.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...