การประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง” ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

 

วัตถุประสงค์

– สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs หรือ Startup ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริงเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital ( VC )

– ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่

– ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ

 

 

CONCEPT : ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

– ทำได้เลย : เป็นแผนงานที่มีความถ้วนครบสมบูรณ์ในทุกมิติ มีความพร้อมที่สามารถจะนำไปดำเนินการได้

– ทำได้เร็ว : ธนาคารออมสินพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านสินเชื่อ การร่วมทุน รวมทั้งการบ่มเพาะความรู้ในการทำธุรกิจด้านต่างๆ

– ทำได้จริง : เป็นแผนธุรกิจที่สัมผัสได้ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

– ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526

– ผู้เข้าประกวดที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

– ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นตัวแทนของบริษัทใด เว้นแต่เป็นเจ้าของผลงานธุรกิจที่ส่งเข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

 

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

– ผู้เข้าประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ธุรกิจ

– ผู้เข้าประกวดดาวน์โหลดเอกสารที่ www.gsb100tomillion.com และดำเนินการดังนี้

– กรอกใบสมัคร

– จัดทำแนวคิดธุรกิจอย่างย่อ 1 หน้า กระดาษ A4 โดยใช้แบบฟอร์ม P-S WOW

– บันทึกคลิปวีดีโอ ความยาวอย่างน้อย 100 วินาที แต่ไม่เกิน 3 นาที ก่อนบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล MOV, MP4, AVI และ WMV ด้วยวิธีการโหลดขึ้น YouTube ใช้ระบบตั้งค่าแบบ “ไม่แสดงรายการ Unlisted” และนำส่ง Link ผ่านทางอีเมล์โครงการ

– ส่งเอกสารตามข้อ2 โดยผ่านช่องทาง www.gsb100tomillion.com หรือ E-mail: [email protected] และ/หรือทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่น CD หรือ DVD จำนวน 2 แผ่นเขียนชื่อทีม ชื่อสถาบันการศึกษา ส่งมาที่ โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง หรือตามสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยถือวันประทับตราวันนำส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 100 ทีม และรอบ 10 ทีม สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมการอบรมกับธนาคารออมสิน และผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย สมาชิกทั้งหมดของทีมต้องเข้าร่วมเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ตามวันและเวลาที่ธนาคารออมสินกำหนด หากไม่เข้าร่วมถือว่าผู้เข้าประกวดสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

– ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

– ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

– ผู้เข้าประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่แจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ชนะการประกวด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ จากธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม

– หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ ธนาคารออมสิน ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินทุนทั้งหมด

– เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน

– ผลงานชนะเลิศ เงินทุน 1,000,000 บาท

– ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินทุน 500,000 บาท

– ผลงานรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินทุน 200,000 บาท

– ผลงานชมเชย 7 ผลงาน เงินทุนผลงานละ 100,000 บาท

– ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรม เงินทุนผลงานละ 5,000 บาท

– ผลงานสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) 3 ผลงาน ผลงานละ 50,000 บาท

– ผลงานสุดยอดแนวคิดทางด้านนวัตกรรม (Idea) 3 ผลงาน ผลงานละ 30,000 บาท

หมายเหตุ

– ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีมที่เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ และได้รับการพิจารณาการขอสินเชื่อ และ/หรือการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด)

– เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย (ตามข้อ 1 – 4) จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร.092-247-0426-8

[email protected]

– www.facebook.com/gsb100tomillion

– www.gsb.or.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...