มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์แจก 950 ทุน เรียนต่อตรี-เอก ณ ประเทศเยอรมนี

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมืองจากประเทศเยอรมนี โดยทางมูลนิธิจะมีทุนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุกๆ ปี เฉลี่ยปีละประมาณ 950 ทุน โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

ที่ผ่านมาทุนการศึกษาส่วนใหญ่มอบให้แก่นักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม ขณะนี้มูลนิธิเสนอทุนให้โดยเฉพาะสาขาเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ทุนนี้เสนอโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าศึกษาในมหาวิยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือเทียบเท่า) ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschulen) หรือมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ (Kunsthochschulen)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจำนวน 950 ทุนต่อปี (ระดับปริญญาตรีและโทประมาณ 790 ทุน ส่วนทุนระดับปริญญาเอก 160 ทุน) โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

ระดับปริญญาโท 750 ยูโร/เดือน (ประมาณ 28,000 บาท) ระดับปริญญาเอก 1,000 ยูโร/เดือน (ประมาณ 37,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (เช่น มหาวิทยาลัยเน้นภาคปฏิบัติ หรือ Fachhochschule) ในประเทศเยอรมนี ในระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา

-ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าจบการศึกษาแล้วและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเบื้องต้น เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนต่อระดับปริญญาโท

-ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี และแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันตามสมควร ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือก ทั้งการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ปรกติจะใช้ภาษาเยอรมัน ยกเว้นการสัมภาษณ์อาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกรณี

-สำหรับผู้ขอทุนระดับปริญญาโทควรสมัครขอทุนการศึกษาก่อนที่จะเริ่มต้นภาคการศึกษาหรือสมัครภายในภาคการศึกษาที่ 1 (ภายในกำหนดรับสมัครขอทุน)

-งดเว้นการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ศึกษาในระดับปริญญาโท 1 ปี และไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิก่อนหน้านี้

-สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และจะต้องได้รับการยอมรับในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกจากสถาบันเยอรมันการศึกษาชั้นสูง

-ผู้สมัครขอทุนระดับปริญญาเอกซึ่งจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานของมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจโปรดติดต่อสมัครขอทุนที่

Scholarship Department, Heinrich-Boll-Stiftung Studienwerk, Schumannstr. 8, 10117 Berlin GERMANY

โทรศัพท์ +49 (0)30- 28534-400 โทรสาร +49 (0)30-28534-409

(กรุณาติดต่อวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ระหว่าง 10.00-13.00 น.)

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น รอบแรกภายในวันที่ 1 มีนาคม และรอบที่ 2 ภายในวันที่ 1 กันยายนของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.boell.de/scholarships หรือ E-mail: studienwerk@boell.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...