ทุนเรียนต่อโทสาขาการตรวจสอบบัญชี ที่ประเทศจีน มีที่พัก เงินเดือน พร้อมตั๋วเครื่องบินให้

รัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานดา้นตรวจสอบบัญชีเพื่อศึกษาสาขาการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 2 ปี ณ Nanjing Audit University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

รัฐบาลจีนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ผู้ได้รับทุน ดังนี้

1. ค่าเล่าเรียน

2. ค่าที่พัก

3. ค่าใชจ่ายในชีวิตประจำวัน (คนละ 3,000 หยวนต่อเดือน หรือประมาณ 14,900 บาท)

4. ค่าประกันสุขภาพ

5. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ไม่มีสัญชาติจีน และอายุไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4.. ต้องไดร้ับการเสนอชื่อจากต้นสังกัด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผู้สมัครต้องมีหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัด และจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.csc.edu.cn/studychina หรือ www.campuschina.org

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Auditing Master Program

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...