โอกาสดีสำหรับนักเรียนไทย ต่อโทที่ University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์

ด้วยสํานักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อพระราชทานให้แก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติ ตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปีจํานวน 2 ทุน โดยรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนปริญญาโท จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

2.1 ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นพลเมืองไทยที่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันที่สมัคร

2.1.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามเอกสารแนบท้าย 2

2.1.3 เป็นผู้มีมีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้

-กําลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า 3.00 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนน ให้ A = 4 B = 3 C= 2 D = 1 E หรือ F= 0) หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ หรือ

-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.00 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A = 4 B = 3 C= 2 D = 1 E หรือ F= 0) หรือร้อยละ 75 หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้

2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษดังนี้

2.2.1 คะแนน TOEFL ไม่ตำ่กว่า 600 คะแนน (Paper-based) โดยมีคะแนน writing ไม่ต่่ำกว่า 475 คะแนน หรือ 250 คะแนน (Computer-based) หรือ 90 คะแนน (Internet-based) หรือ

2.2.2 คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน โดยได้คะแนนในแต่ละ band ไม่ต่่ำกว่า 6.0

ทั้งนี้ คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยอาจยอมรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษประเภทอื่น ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อรับ การคัดเลือกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ English Language Requirements ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/ucdenglishlanguagerequirements/

2.3 ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาล และอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้

2.4 ผู้สมัครคัดเลือกที่เคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้ว นับถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 และจะต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด

หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน

2.5 ผู้สมัครคัดเลือกที่เคยได้รับทุนอื่น ๆ ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด

หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน

2.6 ผู้สมัครคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด/หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัด หากไม่มีหนังสือดังกล่าว จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน

2.7 มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ที่ http://www.ucd.ie/international/apply หัวข้อ “Global Excellence Graduate Scholarship”

 

ปิดรับสมัคร:

18 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...