การประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 2018 “Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018”

โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2018 “Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018” ภายใต้หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน : Everyday Multiculturalism” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

งานนี้ เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อประลองฝีมือได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018

 

 

ทุนการศึกษา:

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน : Everyday Multiculturalism”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน

– ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงเปฏิบัติการ “Multicultures and Multiculturalism in ASEAN Workshop for Young Film Director” ได้ตลอดหลักสูตร

– ผลงานมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ในรูปแบบ ไฟล์ ProRes, mp4 หรือ DVD (โดยแผ่น DVD จะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้)

– สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งประเภท เดี่ยว และ กลุ่ม โดยประเภทกลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน

– ผู้สมัครประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

– ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2561

– คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์ในผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือทาการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

– ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ

– ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

วิธีการสมัคร:

– กรอกใบสมัครทางออนไลน์ และส่งสำเนาบัตรนักศึกษาที่รับรองสำเนามาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com โปรดระบุ Subject/เรื่อง สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

– ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ สามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storage ที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้มาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคมศกนี้

– หากส่งผลงานทางไปรษณีย์กรุณาเขียนชื่อตัวเองและชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครมาที่ ผู้จัดการโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน (ชั้น 5 ห้อง 502) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยคณะผู้จัดงานจะดูตราปั้มไปรษณีย์เป็นสาคัญ

 

หมดเขตรับสมัคร:

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ที่มา : contestwar

ติดต่อสอบถาม

โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (66) 0-2800-2308-14 ต่อ 3502
โทรสาร (66) 0-2800-2332
อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com
Facebook Page: Multicultural ASEAN Center Project at MU

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...