เก่งภาษาอังกฤษขึ้นไปอีกขึ้นด้วย “Root” และ “Affix” พร้อมแจกตารางให้ไปฝึกฝน!!

คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากเกิดขึ้นจากนำ Affix เติมเข้าไปใน Root จนกลายมาเป็นคำศัพท์ใหม่ โดย Root (รากศัพท์) คือคำที่มาจากรากศัพท์ภาษา Greek หรือ Latin ซึ่งจะมีความหมายอยู่ในตัวของมันเอง โดยหากเราทราบและจำรากศัพท์ดังกล่าวได้เยอะๆ ก็จะดีที่จะช่วยเราในการเดาความหมายของคำศัพท์ได้ครับ

 

ทั้งนี้ Affix จะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย Prefix และ Suffix โดย Prefix เป็นส่วนที่ใช้เติมไว้ด้านหน้าของ Root ส่วน Suffix เป็นส่วนที่ใช้เติมไว้ด้านหลังของ Root เมื่อเติม Affix เข้าไป ความหมายและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำจะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเอง

 

และในบทความนี้ผมก็ได้นำเอาตารางที่รวบรวม Root และ Affix ในภาษาอังกฤษ มาแจกให้เพื่อนๆได้เอาไปฝึกฝนกัน สามารถคลิกโหลดเก็บไว้ได้เลยครับ

 

Common Latin Roots (Download a copy)

Latin Root Definition Example
ambi both ambiguous, ambidextrous
aqua water aquarium, aquamarine
aud to hear audience, audition
bene good benefactor, benevolent
cent one hundred century, percent
circum around circumference, circumstance
contra/counter against contradict, encounter
dict to say dictation, dictator
duc/duct to lead conduct, induce
fac to do; to make factory, manufacture
form shape conform, reform
fort strength fortitude, fortress
fract break fracture, fraction
ject throw projection, rejection
jud judge judicial, prejudice
mal bad malevolent, malefactor
mater mother maternal, maternity
mit to send transmit, admit
mort death mortal, mortician
multi many multimedia, multiple
pater father paternal, paternity
port to carry portable, transportation
rupt to break bankrupt, disruption
scrib/script to write inscription, prescribe
sect/sec to cut bisect, section
sent to feel; to send consent, resent
spect to look inspection, spectator
struct to build destruction, restructure
vid/vis to see televise, video
voc voice; to call vocalize, advocate

 

 

Common Greek Roots (Download a copy)

Greek Root Definition Example
anthropo man; human; humanity anthropologist, philanthropy
auto self autobiography, automobile
bio life biology, biography
chron time chronological, chronic
dyna power dynamic, dynamite
dys bad; hard; unlucky dysfunctional, dyslexic
gram thing written epigram, telegram
graph writing graphic, phonograph
hetero different heteronym, heterogeneous
homo same homonym, homogenous
hydr water hydration, dehydrate
hyper over; above; beyond hyperactive, hyperbole
hypo below; beneath hypothermia, hypothetical
logy study of biology, psychology
meter/metr measure thermometer, perimeter
micro small microbe, microscope
mis/miso hate misanthrope, misogyny
mono one monologue, monotonous
morph form; shape morphology, morphing
nym name antonym, synonym
phil love philanthropist, philosophy
phobia fear claustrophobia, phobic
photo/phos light photograph, phosphorous
pseudo false pseudonym, pseudoscience
psycho soul; spirit psychology, psychic
scope viewing instrument microscope, telescope
techno art; science; skill technique, technological
tele far off television, telephone
therm heat thermal, thermometer
     

 

 

Common Prefixes (Download a copy)

Prefix Definition Example
anti- against anticlimax
de- opposite devalue
dis- not; opposite of discover
en-, em- cause to enact, empower
fore- before; front of foreshadow, forearm
In-, im- in income, impulse
in-, im-, il-, ir- not indirect, immoral,

illiterate, irreverent

inter- between; among interrupt
mid- middle midfield
mis- wrongly misspell
non- not nonviolent
over- over; too much overeat
pre- before preview
re- again rewrite
semi- half; partly; not fully semifinal
sub- Under subway
super- above; beyond superhuman
trans- across transmit
un- not; opposite of unusual
under- under; too little underestimate

 

 

Common Suffixes (Download a copy)

Suffix Definition Example
-able, -ible is; can be affordable, sensible
-al, -ial having characteristics of universal, facial
-ed past tense verbs; adjectives the dog walked,

the walked dog

-en made of golden
-er, -or one who;

person connected with

teacher, professor
-er more taller
-est the most tallest
-ful full of helpful
-ic having characteristics of poetic
-ing verb forms;

present participles

sleeping
-ion, -tion, -ation, -ition act; process submission, motion,

Relation, edition

-ity, -ty state of activity, society
-ive, -ative, -itive adjective form of noun active, comparative, sensitive
-less without hopeless
-ly how something is lovely
-ment state of being; act of contentment
-ness state of; condition of openness
-ous, -eous, -ious having qualities of riotous, courageous, gracious
-s, -es more than one trains, trenches
-y characterized by gloomy

 

แล้วอย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษกันทุกวันนะครับ ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...