60 คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับแอดวานซ์ที่น่าสนใจ เจอไม่บ่อยแต่ก็ควรเรียนรู้ไว้

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาพอสมควรแล้ว ลองเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้เพิ่มอีกสัก 60 คำ เป็นคำศัพท์ระดับแอดวานซ์ที่น่าสนใจและไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ในชีวิตประจำวัน ลองไปดูกันดีกว่าครับจะมีคำไหนกันบ้าง

 

businessmen-talking-in-board-room

 

accost – verb
Definition: to approach and speak to first; to confront in a challenging or aggressive way
Synonyms: buttonhole, approach, confront
Antonyms: evade, avoid, shun

acquisitive – adjective
Definition: able to get and retain ideas or information; concerned with acquiring wealth or property
Synonyms: greedy, grasping, avaricious, retentive
Antonyms: altruistic, unretentive

animadversion – noun
Definition: a comment indicating strong criticism or disapproval
Synonyms: rebuke, reproof
Antonyms: praise, compliment

arrogate – verb
Definition: to claim or take without right
Synonyms: expropriate, usurp, commandeer
Antonyms: relinquish, renounce, abdicate, abandon

articulate – verb, adjective
Definition (verb): to pronounce distinctly; to express well in words; to connect by a joint or joints
Definition (adjective): expressed clearly and forcefully; able to employ language clearly and forcefully; jointed
Synonyms (verb): pronounce, elucidate
Synonym (adjective): eloquent
Antonyms (verb): mumble, slur
Antonyms (adjective): tongue-tied, halting

avid – adjective
Definition: desirous of something to the point of greed; intensely eager
Synonyms: keen, enthusiastic, grasping
Antonyms: reluctant, indifferent, unenthusiastic

banal – adjective
Definition: hackneyed, trite, commonplace
Synonyms: stale, insipid
Antonyms: fresh, novel, original, new

belabor – verb
Definition: to work on excessively; to thrash soundly
Synonym: overwork

brackish – adjective
Definition: having a salty taste and unpleasant to drink
Synonyms: briny, saline
Antonyms: fresh, clear, sweet

carping – adjective, noun
Definition (adjective): tending to find fault, especially in a petty, nasty, or hairsplitting way
Definition (noun): petty, nagging criticism
Synonyms (adjective): nit-picking, caviling
Antonyms (adjective): approving, uncritical

cavort – verb
Definition: to romp or prance around exuberantly; to make merry
Synonym: gambol

celerity – noun
Definition: swiftness, rapidity of motion or action
Synonyms: promptness, alacrity, speed
Antonyms: slowness, sluggishness, dilatoriness

coherent – adjective
Definition: holding or sticking together; making a logical whole; comprehensible, meaningful
Synonyms: connected, unified, consistent, cohesive
Antonyms: muddled, chaotic, disjointed

congeal – verb
Definition: to change from liquid to solid, thicken; to make inflexible or rigid
Synonyms: harden, jell, coagulate, solidify
Antonyms: melt, liquefy

credence – noun
Definition: belief, mental acceptance
Synonyms: credit, trust, confidence
Antonyms: disbelief, skepticism, incredulity

decry – verb
Definition: to condemn, express strong disapproval; to officially depreciate
Synonyms: denounce, censure, devalue
Antonyms: tout, commend, extol, laud, praise

devious – adjective
Definition: straying or wandering from a straight or direct course; done or acting in a shifty or underhanded way
Synonyms: roundabout, indirect, tricky, sly, artful
Antonyms: direct, straightforward, open, aboveboard

dissemble – verb
Definition: to disguise or conceal, deliberately give a false impression
Synonyms: dissimulate, mask, feign

distraught – adjective
Definition: very much agitated or upset as a result of emotion or mental conflict
Synonyms: frantic, distracted
Antonyms: calm, composed, collected

emulate – verb
Definition: to imitate with the intent of equaling or surpassing the model
Synonyms: copy, mimic, rival, match, measure up to

encomium – noun
Definition: a formal expression of praise, a lavish tribute
Synonyms: panegyric, eulogy, commendation
Antonyms: condemnation, castigation, criticism

eschew – verb
Definition: to avoid, shun, keep away from
Synonyms: abstain from, steer clear of, forgo
Antonyms: embrace, adopt

eulogy – noun
Definition: a formal statement of commendation; high praise
Synonyms: panegyric, encomium, tribute, testimonial
Antonyms: philippic, diatribe, invective

evince – verb
Definition: to display clearly, to make evident, to provoke
Synonyms: exhibit, manifest, occassion

exhume – verb
Definition: to remove from a grave; to bring to light
Synonyms: disinter, unearth, uncover
Antonyms: bury, inter

feckless – adjective
Definition: lacking in spirit and strength; ineffective, weak; irresponsible, unreliable
Synonyms: feeble, helpless, incompetent, ineffectual
Antonyms: competent, capable, effective

gambit – noun
Definition: in chess, an opening move that involves risk or sacrifice of a minor piece in order to gain a later advantage; any opening move of this type
Synonyms: ploy, stratagem, ruse, maneuver

germane – adjective
Definition: relevant, appropriate, apropos, fitting
Synonym: pertinent
Antonyms: irrelevant, extraneous, inappropriate

halcyon – noun, adjective
Definition (noun): a legendary bird identified with the kingfisher
Definition (adjective): of or relating to the halcyon; calm, peaceful; happy, golden; prosperous, affluent
Synonyms (adjective): tranquil, serene, placid, palmy
Antonyms (adjective): turbulent, chaotic, tumultuous

histrionic – adjective
Definition: pertaining to actors and their techniques; theatrical, artificial; melodramatic
Synonyms: affected, stagy
Antonyms: low-keyed, muted, untheatrical, subdued

incendiary – adjective, noun
Definition (adjective): deliberately setting or causing fires; designed to start fires; tending to stir up strife or rebellion
Definition (noun): one who deliberately sets fires, arsonist; one who causes strife
Synonyms (adjective): inflammatory, provocative
Synonym (noun): firebrand
Antonyms (adjective): soothing, quieting
Antonym (noun): peacemaker

insatiable – adjective
Definition: so great or demanding as not to be satisfied
Synonyms: unquenchable, ravenous, voracious

intransigent – adjective
Definition: refusing to compromise, irreconcilable
Synonyms: uncompromising, unyielding, obdurate
Antonyms: lukewarm, halfhearted, yielding

invidious – adjective
Definition: offensive, hateful; tending to cause bitterness and resentment
Synonyms: malicious, spiteful, prejudicial, pejorative
Antonyms: complimentary, flattering, ameliorative

largesse – noun
Definition: generosity in giving; lavish or bountiful contributions
Synonyms: liberality, munificence, bounty
Antonyms: stinginess, miserliness, niggardliness

maelstrom – noun
Definition: a whirlpool of great size and violence; a situation resembling a whirlpool in violence and destruction
Synonyms: vortex, chaos, turbulence, tumult

murky – adjective
Definition: dark and gloomy, obscure; lacking in clarity and precision
Synonyms: dim, cloudy, unclear
Antonyms: clear, transparent, lucid, limpid

myopic – adjective
Definition: nearsighted; lacking a broad, realistic view of a situation; lacking foresight or discernment
Synonym: shortsighted
Antonym: farsighted

nefarious – adjective
Definition: wicked, depraved, devoid of moral standards
Synonyms: iniquitous, reprehensible
Antonyms: virtuous, honorable, praiseworthy, meritorious

overt – adjective
Definition: open, not hidden, expressed or revealed in a way that is easily recognized
Synonyms: clear, obvious, manifest, patent
Antonyms: secret, clandestine, covert, concealed

perjorative – adjective
Definition: tending to make worse; expressing disapproval or disparagement, derogatory, deprecatory, belittling
Antonyms: complimentary, ameliorative

piquant – adjective
Definition: stimulating to the taste or mind; spicy, pungent; appealing, provocative
Synonyms: tangy, zestful
Antonyms: bland, insipid, tasteless, mild

primordial – adjective
Definition: developed or created at the very beginning; going back to the most ancient times or earliest usage; fundamental, basic
Synonyms: original, primeval, primal

propinquity – noun
Definition: nearness in place or time; kinship
Synonyms: proximity, similarity
Antonyms: remoteness, distance

propriety – noun
Definition: the state of being proper, appropriateness; (plural) standards of what is proper or socially acceptable
Synonyms: fitness, correctness, decorum
Antonyms: unseemliness, inappropriateness

reconnaissance – noun
Definition: a survey made for military purposes; any kind of preliminary inspection or examination
Synonym: scouting expedition

sacrilege – noun
Definition: improper or disrespectful treatment of something held sacred
Synonyms: desecration, profanation, defilement

substantiate – verb
Definition: to establish by evidence, prove; to give concrete or substantial form to
Synonyms: verify, confirm, validate, authenticate
Antonyms: refute, disprove, invalidate

summarily – adverb
Definition: without delay or formality; briefly, concisely
Synonyms: promptly, peremptorily, abruptly

suppliant – adjective or noun
Definition (adjective): asking humbly and earnestly
Definition (noun): one who makes a request humbly and earnestly, a petitioner, suitor

taciturn – adjective
Definition: habitually silent or quiet, inclined to talk very little
Synonyms: tight-lipped, uncommunicative, laconic
Antonyms: garrulous, loquacious, prolix, verbose

talisman – noun
Definition: an object that serves as a charm or is believed to confer magical powers, an amulet, fetish

temporize – verb
Definition: to stall or act evasively in order to gain time, avoid a confrontation, or postpone a decision; to compromise
Synonyms: hedge, dillydally, procrastinate

tenable – adjective
Definition: capable of being held or defended
Synonyms: defensible, justifiable, maintainable
Antonyms: indefensible, unjustifiable

undulate – verb
Definition: to move in waves or with a wavelike motion; to have a wavelike appearance or form
Synonyms: ripple, fluctuate, rise and fall

unwonted – adjective
Definition: not usual or expected; not in character
Synonyms: unusual, uncommon, unexpected, atypical
Antonyms: usual, customary, typical

utopian – adjective
Definition: founded upon or involving a visionary view of an ideal world; impractical
Synonym: idealistic
Antonyms: realistic, pragmatic

verbiage – noun
Definition: language that is too wordy or inflated in proportion to the sense or content, wordiness; a manner of expression
Synonyms: verbosity, prolixity, diction, jargon

verdant – adjective
Definition: green in tint or color; immature in experience or judgement
Synonyms: artless, naive
Antonyms: scorched, sere, barren, arid

viscous – adjective
Definition: having a gelatinous or gluey quality, lacking in easy movement or fluidity
Synonyms: gummy, sticky, thick
Antonyms: runny, watery, aqueous

ข้อมูลจาก: http://forums.school-survival.net

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...