รวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในข้อสอบ SAT

บทความนี้ผมมีคำศัพท์มาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคย สำหรับคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT เนื่องจากว่านี่เป็น “100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในข้อสอบ SAT” นั่นเองครับ

 

SAT

 

  1. abate
    become less in amount or intensity
  2. abdicate
    give up, such as power, as of monarchs and emperors, or duties and obligations
  3. aberration
    a state or condition markedly different from the norm
  4. abstain
    choose not to consume
  5. adversity
    a state of misfortune or affliction
  6. aesthetic
    concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste
  7. amicable
    characterized by friendship and good will
  8. anachronistic
    chronologically misplaced
  9. arid
    lacking sufficient water or rainfall
  10. asylum
    a shelter from danger or hardship
  11. benevolent
    showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
  12. bias
    a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation
  13. boisterous
    full of rough and exuberant animal spirits
  14. brazen
    unrestrained by convention or propriety
  15. brusque
    marked by rude or peremptory shortness
  16. camaraderie
    the quality of affording easy familiarity and sociability
  17. canny
    showing self-interest and shrewdness in dealing with others
  18. capacious
    large in capacity
  19. capitulate
    surrender under agreed conditions
  20. clairvoyant
    someone who has the power of clairvoyance
  21. collaborate
    work together on a common enterprise of project
  22. compassion
    a deep awareness of and sympathy for another’s suffering
  23. compromise
    an accommodation in which both sides make concessions
  24. condescending
    (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension
  25. conditional
    imposing or depending on or containing a condition
  26. conformist
    someone who conforms to established standards of conduct (especially in religious matters)
  27. conundrum
    a difficult problem
  28. convergence
    the act of converging (coming closer)
  29. deleterious
    harmful to living things
  30. demagogue
    a political leader who seeks support by appealing to popular passions and prejudices
  31. digression
    a turning aside (of your course or attention or concern)
  32. diligent
    quietly and steadily persevering especially in detail or exactness
  33. discredit
    the state of being held in low esteem
  34. disdain
    lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike
  35. divergent
    tending to move apart in different directions
  36. empathy
    understanding and entering into another’s feelings
  37. emulate
    strive to equal or match, especially by imitating
  38. enervating
    causing debilitation
  39. ephemeral
    anything short-lived, as an insect that lives only for a day in its winged form
  40. evanescent
    tending to vanish like vapor
  41. exemplary
    worthy of imitation
  42. extenuating
    partially excusing or justifying
  43. florid
    elaborately or excessively ornamented
  44. forbearance
    a delay in enforcing rights or claims or privileges; refraining from acting
  45. fortitude
    strength of mind that enables one to endure adversity with courage
  46. fortuitous
    occurring by happy chance
  47. foster
    providing or receiving nurture or parental care though not related by blood or legal ties
  48. fraught
    filled with or attended with
  49. frugal
    avoiding waste
  50. hackneyed
    repeated too often; overfamiliar through overuse
  51. haughty
    having or showing arrogant superiority to and disdain of those one views as unworthy
  52. hedonist
    someone motivated by desires for sensual pleasures
  53. hypothesis
    a tentative insight into the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena
  54. impetuous
    characterized by undue haste and lack of thought or deliberation
  55. impute
    attribute or credit to
  56. inconsequential
    lacking worth or importance
  57. inevitable
    incapable of being avoided or prevented
  58. intrepid
    invulnerable to fear or intimidation
  59. intuitive
    spontaneously derived from or prompted by a natural tendency
  60. jubilation
    a feeling of extreme joy
  61. lobbyist
    someone who is employed to persuade legislators to vote for legislation that favors the lobbyist’s employer
  62. longevity
    the property of being long-lived
  63. mundane
    found in the ordinary course of events
  64. nonchalant
    marked by blithe unconcern
  65. opulent
    rich and superior in quality
  66. orator
    a person who delivers a speech or oration
  67. ostentatious
    intended to attract notice and impress others
  68. parched
    dried out by heat or excessive exposure to sunlight
  69. perfidious
    tending to betray; especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans
  70. pragmatic
    concerned with practical matters
  71. precocious
    characterized by or characteristic of exceptionally early development or maturity (especially in mental aptitude)
  72. pretentious
    making claim to or creating an appearance of (often undeserved) importance or distinction
  73. procrastinate
    postpone doing what one should be doing
  74. prosaic
    lacking wit or imagination
  75. prosperity
    the condition of prospering; having good fortune
  76. provocative
    serving or tending to provoke, excite, or stimulate; stimulating discussion or exciting controversy
  77. prudent
    careful and sensible; marked by sound judgment
  78. querulous
    habitually complaining
  79. rancorous
    showing deep-seated resentment
  80. reclusive
    withdrawn from society; seeking solitude
  81. reconciliation
    the reestablishing of cordial relations
  82. renovation
    the act of improving by renewing and restoring
  83. restrained
    under restraint
  84. reverence
    a feeling of profound respect for someone or something
  85. sagacity
    the mental ability to understand and discriminate between relations
  86. scrutinize
    examine carefully for accuracy with the intent of verification
  87. spontaneous
    said or done without having been planned or written in advance
  88. spurious
    plausible but false
  89. submissive
    inclined or willing to submit to orders or wishes of others or showing such inclination
  90. substantiate
    establish or strengthen as with new evidence or facts
  91. subtle
    difficult to detect or grasp by the mind or analyze
  92. superficial
    of, affecting, or being on or near the surface
  93. superfluous
    more than is needed, desired, or required
  94. surreptitious
    marked by quiet and caution and secrecy; taking pains to avoid being observed
  95. tactful
    having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others
  96. tenacious
    stubbornly unyielding
  97. transient
    lasting a very short time
  98. venerable
    profoundly honored
  99. vindicate
    show to be right by providing justification or proof
  100. wary
    marked by keen caution and watchful prudence

 

อย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษกันเยอะๆนะครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...