รวม 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในข้อสอบ SAT

บทความนี้ผมมีคำศัพท์มาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคย สำหรับคนที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ SAT เนื่องจากว่านี่เป็น “100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยในข้อสอบ SAT” นั่นเองครับ

 

SAT

 

 1. abate
  become less in amount or intensity
 2. abdicate
  give up, such as power, as of monarchs and emperors, or duties and obligations
 3. aberration
  a state or condition markedly different from the norm
 4. abstain
  choose not to consume
 5. adversity
  a state of misfortune or affliction
 6. aesthetic
  concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste
 7. amicable
  characterized by friendship and good will
 8. anachronistic
  chronologically misplaced
 9. arid
  lacking sufficient water or rainfall
 10. asylum
  a shelter from danger or hardship
 11. benevolent
  showing or motivated by sympathy and understanding and generosity
 12. bias
  a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation
 13. boisterous
  full of rough and exuberant animal spirits
 14. brazen
  unrestrained by convention or propriety
 15. brusque
  marked by rude or peremptory shortness
 16. camaraderie
  the quality of affording easy familiarity and sociability
 17. canny
  showing self-interest and shrewdness in dealing with others
 18. capacious
  large in capacity
 19. capitulate
  surrender under agreed conditions
 20. clairvoyant
  someone who has the power of clairvoyance
 21. collaborate
  work together on a common enterprise of project
 22. compassion
  a deep awareness of and sympathy for another’s suffering
 23. compromise
  an accommodation in which both sides make concessions
 24. condescending
  (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension
 25. conditional
  imposing or depending on or containing a condition
 26. conformist
  someone who conforms to established standards of conduct (especially in religious matters)
 27. conundrum
  a difficult problem
 28. convergence
  the act of converging (coming closer)
 29. deleterious
  harmful to living things
 30. demagogue
  a political leader who seeks support by appealing to popular passions and prejudices
 31. digression
  a turning aside (of your course or attention or concern)
 32. diligent
  quietly and steadily persevering especially in detail or exactness
 33. discredit
  the state of being held in low esteem
 34. disdain
  lack of respect accompanied by a feeling of intense dislike
 35. divergent
  tending to move apart in different directions
 36. empathy
  understanding and entering into another’s feelings
 37. emulate
  strive to equal or match, especially by imitating
 38. enervating
  causing debilitation
 39. ephemeral
  anything short-lived, as an insect that lives only for a day in its winged form
 40. evanescent
  tending to vanish like vapor
 41. exemplary
  worthy of imitation
 42. extenuating
  partially excusing or justifying
 43. florid
  elaborately or excessively ornamented
 44. forbearance
  a delay in enforcing rights or claims or privileges; refraining from acting
 45. fortitude
  strength of mind that enables one to endure adversity with courage
 46. fortuitous
  occurring by happy chance
 47. foster
  providing or receiving nurture or parental care though not related by blood or legal ties
 48. fraught
  filled with or attended with
 49. frugal
  avoiding waste
 50. hackneyed
  repeated too often; overfamiliar through overuse
 51. haughty
  having or showing arrogant superiority to and disdain of those one views as unworthy
 52. hedonist
  someone motivated by desires for sensual pleasures
 53. hypothesis
  a tentative insight into the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena
 54. impetuous
  characterized by undue haste and lack of thought or deliberation
 55. impute
  attribute or credit to
 56. inconsequential
  lacking worth or importance
 57. inevitable
  incapable of being avoided or prevented
 58. intrepid
  invulnerable to fear or intimidation
 59. intuitive
  spontaneously derived from or prompted by a natural tendency
 60. jubilation
  a feeling of extreme joy
 61. lobbyist
  someone who is employed to persuade legislators to vote for legislation that favors the lobbyist’s employer
 62. longevity
  the property of being long-lived
 63. mundane
  found in the ordinary course of events
 64. nonchalant
  marked by blithe unconcern
 65. opulent
  rich and superior in quality
 66. orator
  a person who delivers a speech or oration
 67. ostentatious
  intended to attract notice and impress others
 68. parched
  dried out by heat or excessive exposure to sunlight
 69. perfidious
  tending to betray; especially having a treacherous character as attributed to the Carthaginians by the Romans
 70. pragmatic
  concerned with practical matters
 71. precocious
  characterized by or characteristic of exceptionally early development or maturity (especially in mental aptitude)
 72. pretentious
  making claim to or creating an appearance of (often undeserved) importance or distinction
 73. procrastinate
  postpone doing what one should be doing
 74. prosaic
  lacking wit or imagination
 75. prosperity
  the condition of prospering; having good fortune
 76. provocative
  serving or tending to provoke, excite, or stimulate; stimulating discussion or exciting controversy
 77. prudent
  careful and sensible; marked by sound judgment
 78. querulous
  habitually complaining
 79. rancorous
  showing deep-seated resentment
 80. reclusive
  withdrawn from society; seeking solitude
 81. reconciliation
  the reestablishing of cordial relations
 82. renovation
  the act of improving by renewing and restoring
 83. restrained
  under restraint
 84. reverence
  a feeling of profound respect for someone or something
 85. sagacity
  the mental ability to understand and discriminate between relations
 86. scrutinize
  examine carefully for accuracy with the intent of verification
 87. spontaneous
  said or done without having been planned or written in advance
 88. spurious
  plausible but false
 89. submissive
  inclined or willing to submit to orders or wishes of others or showing such inclination
 90. substantiate
  establish or strengthen as with new evidence or facts
 91. subtle
  difficult to detect or grasp by the mind or analyze
 92. superficial
  of, affecting, or being on or near the surface
 93. superfluous
  more than is needed, desired, or required
 94. surreptitious
  marked by quiet and caution and secrecy; taking pains to avoid being observed
 95. tactful
  having or showing a sense of what is fitting and considerate in dealing with others
 96. tenacious
  stubbornly unyielding
 97. transient
  lasting a very short time
 98. venerable
  profoundly honored
 99. vindicate
  show to be right by providing justification or proof
 100. wary
  marked by keen caution and watchful prudence

 

อย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษกันเยอะๆนะครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...