รวมรับตรงหลังแอดมิชชัน ทุกหลักสูตร ทุกมหาวิทยาลัย รีบสมัครกันด่วน!!

ผลการคัดเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย Admission 2556 ก็ประกาศมาแล้วเมื่อวานนะครับ คงจะมีทั้งคนที่ติด และคนที่พลาดโอกาสไป ซึ่งต้องขอยินดีกับน้องๆที่ติดได้ที่เรียนตามที่คิดด้วย

 

admission2

 

ส่วนน้องๆที่พลาด และไม่ได้คณะที่คิดเอาไว้ ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับ เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆยังมีการเปิดรับตรงในหลายหลักสูตรอีกเป็นจำนวนมาก

ซึ่งทาง WeGoInter.com ขอรวบรวมมาให้ดูกันว่ามีที่ไหนเปิดกันบ้าง น้องๆที่สนใจก็สามารถเลือกสมัครหลักสูตรต่างๆได้เลย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบ2  หมดเขต 22พฤษภาคม 2556
– รับตรง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ม.เกษตรฯ 56 หมดเขต 15 กรกฎาคม 2556
– รับตรง โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง โครงการภาคพิเศษคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
– รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2 2556   หมดเขต 14 พ.ค. 2556
– รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์เกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ บางเขน 2556 หมดเขต 12 พ.ค. 2556
– รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง ภาคพิเศษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56  หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรง โครงการปริญาตรีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
– รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบ 3 ม.บูรพา 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
– รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
– รับตรง ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหมดเขต 23 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
– รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (PPE) มธ. 56 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
– รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 12 พ.ค. 2556
– รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 14 พ.ค. 2556
– โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 16 พ.ค. 2556
–  รับตรง รอบที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปีหมดเขต 16 พ.ค. 2556
– รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิศวกรรมนาโน นานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
– รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา 2556 ภาคปกติ รอบ3 หมดเขต 20 พ.ค. 2556
–  รับตรง รอบสุดท้าย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคสมทบ) หมดเขต 16 พ.ค. 2556
– รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
– รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556 หมดเขต 23 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557 หมดเขต 26 ก.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556 หมดเขต 19 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– รับตรง ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– รับตรงสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยมหิดล
– รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3 หมดเขต 13 พ.ค. 2556
– รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ปีการศึกษา 2556รอบที่ 2 หมดเขต 12 ก.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
–  โครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 10 พ.ค. 2556
– โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 13 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยพะเยา
– โครงการผลิตนักภูมิศาสตร์สารสนเทศสู่ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพะเยา หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
– โครงการพิเศษเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมดเขต 10 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
– รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหมดเขต 11 พ.ค. 2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556

 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
– รับตรงรอบพิเศษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หมดเขต 13 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
– รับตรง สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหมดเขต 14 พ.ค. 2556
– รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 17 พ.ค. 2556
– รับตรง เพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 21 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หมดเขต 15 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
– รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  หมดเขต 16 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หมดเขต 16 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยราชธานี
–  รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี หมดเขต 20 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
– รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขต 20 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
–  รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สายวิทย์สุขภาพ) หมดเขต 12 พ.ค. 2556

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
– รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ หมดเขต 31 พ.ค. 2556

 

อย่าพลาดและรีบสมัครกันก่อนวันหมดเขตรับสมัครที่ระบุไว้กันนะจ๊ะ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับชีวิตมหาวิทยาลัย และสุกท้ายขอขอบคุณที่มาของข้อมูลดีๆจากเว็บ ENN ที่แบ่งปันให้เรามาด้วย… ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...