มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มอบทุนเรียนภาษาจีนในประเทศจีน ให้กว่า 85 ทุน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปิดโอกาศให้คนที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการ เป็นครั้งที่ 10 จำนวนทั้งหมด 85 ทุน ศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน ช่วงเดือน สิงหาคม 2557 ครับ

 

CH11

 

 

โดยทุนจะมีมูลค่าประมาณ 400,000 บาท ครอบคลุมค่าที่พัก และค่าเล่าเรียน ในส่วนของค่าตำราที่ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดพิมพ์เอง ค่าลงทะเบียนตลอดชีพ ค่าอาหาร ค่าตรวจร่างกาย ค่าจัดสัมนาดูงาน ผู้สมัครจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เป็นข้าราชการ
 - อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 - จบการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 - มีพิ้นฐานความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น

 

CH2

 

หลักฐานประกอบการสมัครรับทุน
 - รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
 - ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
 - วุฒิการศึกษาล่าสุด
 - หนังสือรับรองการทำงาน
 - สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

 - แบบฟอร์มขอรับทุน พร้อมกรอกให้เรียบร้อย ทั้งของการขอรับทุนของสมาคม และฟอร์มการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย
 - สำเนาหนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา 1 ใบ

 

CH3

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับทุนการศึกษาที่หน้าสนใจทุนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจ ให้ยื่นเสนอเรื่องต่อหัวหน้าส่วนราชการของตนได้ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply