Macquarie University มอบทุนเรียนต่อปริญญาโทและเอก ที่ออสเตรเลีย

Macquarie University มอบทุนการศึกษาในรูปแบบการทำงานวิจัย ในระดับปริญญาโท 2ปี และปริญญาเอก  3 ปี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในปีการศึกษา 2557 ครับ โดยทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และมีค่าครองชีพให้ 24,653 เหรียญครับ

ผู้สมัครจะถูกพิจารณาทุนจากผลการเรียน หัวข้อวิจัย และศักยภาพในการทำงานวิจัย  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าเดินทางโดยเครื่องบิน และค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเองครับ

 

MU1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 - ไม่ได้ถือสัญชาติหรือมีที่พำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ 
 - จบการศึกษา หรือกำลังจะจบการศึกษา ในปี 2556
 - สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยแบบ full time เท่านั้น ในปีการศึกษา 2557
 - ไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในออสเตรเลียมาก่อน
 - ต้องพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียตลอดระยะเวลาทุน แต่สามารถยื่นเรื่องขอออกนอกประเทศเพื่อทำวิจัยได้

 

เอกสารการสมัครรับทุน

 - ใบสมัคร
 - ใบแสดงผลการเรียน
 - สำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต รวมทั้ง
 - สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี)
 - โครงร่างงานวิจัยของผู้สมัคร รวมทั้งบรรณานุกรม
 - จดหมายแนะนำตัว จากผู้สอน 2 ท่าน

 

MU2

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจทุนนี้สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 โดยเอกสารทั้งหมดต้องใช้ทั้งฉบับจริงและฉบับแปลภาษาอังกฤษครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร และค่าใช้จ่ายสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply