การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ : ทักษะยอดนิยมสำหรับอาชีพโลกยุคใหม่

ทักษะการออกแบบกราฟิกถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานทุกวันนี้ เมื่อโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล งานศิลปะในรูปแบบของกราฟิกจึงเป็นที่ต้องการตามไปด้วย

และในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของดิจิทัล ทำให้เราสามารถค้นหาแบบเรียนออนไลน์ได้มากมายโดยไม่เสียเงินเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง ซึ่งคอร์สที่เราได้เตรียมมาให้คุณในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น

 

 

การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์:

คอร์สเรียนบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC นี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยงานกราฟิก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์

รวมถึงขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และการสื่อสารด้วยงานกราฟิกได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้

– ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อต่างๆ ได้

– ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้

 

คุณสมบัติของผู้เรียน:

– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

– นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

 

 

รายละเอียดการเรียนการสอน:

– เรียนด้วยตัวเองตลอดบทเรียน

– จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 16 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา:

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 60

– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 40

– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...