ร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง”

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ ได้จัดงานประกวดคลิปวิดีโอชิงรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ สำหรับนิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป

โดยปีนี้จะจัดประกวดเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง” รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด:

1. ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไป หรือ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

3. ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง
เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง” ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ

4. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูงได้มากกว่า 1 เรื่อง แต่ต้องอยู่ภายใต้แนวคิดที่กองโรคไม่ติดต่อกำหนด

5. รูปแบบไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ต้องอยู่ในรูปแบบ .MP4 resolution VDO (1920×1080)

6. คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง

– บันทึกลงบนแผ่น CD/DVD

– Upload ผ่านช่องทาง Google drive

 

ขั้นตอนการสมัครและส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO):

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ที่ www.thaincd.com

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

3. การส่งคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

– แนบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม ไฟล์ภาพ และไฟล์คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ที่เสร็จ
สมบูรณ์ลงบนแผ่น CD/DVD และส่งผลงานมาที่ เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 5 กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะ
และสื่อสารความเสี่ยง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (ถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการสูญหายและเสียหาย)

– Upload คลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ผ่านช่องทาง Google drive พร้อมทั้งส่ง link
มาที่ [email protected]

 

รางวัลที่จะได้รับ:

แบ่งออกเป็น 2 รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ

– เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

2. รางวัลรองชนะเลิศ

– เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

 

ช่วงเวลารับสมัคร:

1 มกราคม 2563 – 3 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

thaincd

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...