เรียนรู้ “การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ได้ฟรีแล้ววันนี้

Thai MOOC เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ “การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)” ผ่านทางเว็บไซต์ได้ฟรีแล้ววันนี้

ใครอยากเพิ่มพูนความรู้ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย รีบสมัครด่วน!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

ผู้เรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้งาน ด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการสื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ

สอดคล้องกับสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้สำหรับการออกแบบสื่อ การสร้างแนวคิดใหม่การศึกษาค้นคว้าผลงานและข้อมูลรอบด้านเพื่อหาแนวคิด การจัดทำโครงงานการออกแบบสื่อ โดยการการระดมสมองเพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือและวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบ และหาข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล:

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนฟรีได้ที่ thaimooc.org

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...