เปิดแล้ว!! คอร์สเรียนออนไลน์ “ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร” ฟรี

ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน วิชานี้ต้องการให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง พร้อมแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่ายๆ น่าสนใจ

อีกทั้งยังย้ำประเด็นที่ผู้เรียนชาวไทยอาจประสบปัญหาในการเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาสเปนเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือเดินทางท่องเที่ยว ณ กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน สำหรับทักษะที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับ คือ ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้ด้านภาษาสเปน

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาสเปนขั้นพื้นฐานสำหรับใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เมื่อต้องเดินทางไปยังกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน

4. เพื่อเผยแพร่ภาษาสเปนและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาสเปนให้แพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนไทย

5. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเอกวิชาภาษาสเปนได้แสดงศักยภาพในการใช้ความรู้ของตนมาสร้างประโยชน์แก่สังคม

 

เป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2562

สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...