เรียนรู้คำแนะนำในการขอวีซ่าเพื่อเรียนภาษาเยอรมัน ที่เยอรมนี จากสถานทูตฯ

การขอวีซ่าระยะยาวเพื่อไปเรียนภาษาเยอรมัน ในประเทศเยอรมนีมีความเป็นไปได้ที่ท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า แต่ต้องอยู่ในดุลยพินิจของหน่วยงานเยอรมันที่เกี่ยวข้อง

โดยสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาวเพื่อไปเรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมนี ซึ่งไม่ใช่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 

 

ในการยื่นขอวีซ่าผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน พร้อมสำเนาหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว 2 ฉบับ ในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่า

2. รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ

3. แบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ

กรุณาตอบคำถามทุกข้อ และกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น (แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าระยะยาว)

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa)

ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)

 

 

4. ใบลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนภาษา (เวลาเรียนไม่ต่ากว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

5. หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา

6. หลักฐานการประกอบอาชีพที่ผ่านมา (หนังสือรับการทำงาน ฯลฯ)

7. หนังสือเขียนแสดงเหตุผล/แรงจูงใจ หรือจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาเยอรมัน

 

 

8. หลักฐานการเงิน เช่น

หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย และภาระผูกพันอย่างเป็นทางการตามมาตรา 66-68 ของกฎหมายว่าด้วยการพำนัก

-หนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นภาษาเยอรมัน

-หนังสือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษ

หรือ

-หลักฐานแสดงรายได้และทรัพย์สินของบิดา มารดา (เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หนังสือรับรองการทางาน ฯลฯ)

หรือ

-หลักฐานการเงินของตนเอง

9. หลักฐานแสดงระดับความรู้ภาษาเยอรมัน (เช่น หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียนภาษาจากสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย หรือประกาศนียบัตรด้านภาษา)

 

เงื่อนไข ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ของการพำนักเป็นอย่างอื่นได้ เช่น เปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น

 

ที่มา:  bangkok.diplo.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...